Про комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (18.01.2001), Детальна інформація

Про комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (18.01.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 720
вирішує інші питання, що належать до її компетенції відповідно до законодавства.

4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія має право:

давати обов'язкові для посадових осіб Укртелекому доручення, які оформляються протоколом комісії;

одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію з питань приватизації Укртелекому.

5. У випадках, установлених законодавством, за порушення його вимог у процесі приватизації Укртелекому члени комісії несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну, кримінальну відповідальність.

6. Голова комісії:

скликає засідання комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

дає обов'язкові для членів комісії та посадових осіб Укртелекому доручення;

представляє комісію у відносинах з іншими органами та організаціями;

призначає з числа членів комісії секретаря комісії.

7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення її голови.

8. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії.

9. Секретар комісії:

готує проекти рішень комісії;

приймає і готує на розгляд комісії звернення до комісії;

веде протоколи засідань комісії та несе відповідальність за їх повноту і достовірність.

10. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу. Дата проведення засідання визначається головою комісії.

11. За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом дорадчого голосу.

12. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і оформляються протоколом.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

13. Протокол засідання комісії оформляється протягом двох днів після засідання, візується членами комісії, присутніми на засіданні, та підписується головою і секретарем комісії.

14. Рішення комісії щодо умов приватизації затверджується Кабінетом Міністрів України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes