Технічні ресурси інформаційних систем обліку, Детальна інформація

Технічні ресурси інформаційних систем обліку
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 19.9
Скачувань: 1237
До складу файлової системи АРМу входять:

1. Допоміжні файли заготовок форм первинних документів (документограм). При документуванні господарських операцій користувач бачить на екрані дисплея відповідну форму і з використанням клавіатури вводить в документ оперативні дані та ключові реквізити, за якимисистема автоматично заповнює графи НДІ і виконує потрібні обчислення. Одночасно введений запис надходить уфайли вхідних форм відповідно до прийнятої в них систематизації даних.

2. Довідкові файли класифікаторів, призначені для розшифрування кодових позначень у вихідних повідомленнях.

3. Допоміжні файли заготовок форм регламентних вихідних регістрів — МГ (відеограм), які створюються в разівикористання спеціальних засобів ПЗ, що оперують табличними (сторінковими) файлами.

4. Інформаційні файли норм витрати ресурсів.

5. Інформаційні файли первинного обліку.

6. Файли з інформацією минулих періодів (формуються автоматично).

Основу системного автоматизованого оброблення облікових даних складають файли синтетичних рахунків (БД зведеного синтетичного й аналітичного обліків та звітності).

Записи господарських операцій у файлах синтетичних рахунків мають однакову структуру і включають як за дебітом, так і за кредитом вартісні показники (в аналітичному обліку — також кількісні), період здійснення господарських операцій, класифікаційні угруповання (в синтетичному обліку — код рахунку і субрахунку, в аналітичному — додають також підрозділ, в якому проводиться операція, й об'єкт обліку). Файли синтетичних рахунків заповнюються автоматично на основі файлів первинного обліку (хронологічні масиви даних). Кожний запис, у зв'язку з подвійністю відображення операцій на рахунках, у файлі фіксується двічі: за рахунком, що кредитується, та за рахунком, що дебітується (контрольне значення інверсії бухгалтерських записів).Можливим є об'єднання файлів фізично (наприклад, план + надходження готової продукції на склад; залишки + РУХ).

Основна концепція побудови АРМБ полягає в децентралізованому автоматизованому обробленні інформації безпосередньо на робочому місці бухгалтера.

Концепція децентралізації передбачає винесення обчислювальних потужностей із спеціалізованих ЮЦ і розміщення їх безпосередньо на місцях виникнення та використання інформації, в тому числі на робочих місцях бухгалтерів.

Це приводить до створення АРМБ. В таких умовах бухгалтер виступає в ролі кінцевого користувача АРМу, стаючи активним споживачем обчислювальних потужностей, а також інформаційних ресурсів АРМу. Локальна комп'ютерна мережа підприємства дає змогу бухгалтеру взаємодіяти з іншими АРМами і бути споживачем ресурсів єдиної БД, що забезпечує найефективнішу реалізацію концепції АРМу.

АРМБ з ОФРО виконує комплекс задач, інформаційно пов'язаних із задачами суміжних АРМБ, а також із задачами ІС підприємства загалом.

Використання АРМу як структурного елемента АІС обліку на підприємстві забезпечує:

— інформаційно-довідкове обслуговування користувачів — бухгалтерів;

— розвинений діалог між бухгалтером і ПЕОМ при розв'язувані різних задач обліку й у процесі прийняття управлінських рішень;

формування та ведення локальної БД і використання інформації спільної БД;

надання різних сервісних послуг бухгалтеру на йогоробочому місці.

АРМБ з ОФРО має цільове призначення — автоматизація конкретних функцій з ОФРО, які виконуються бухгалтером. Тому на етапі його розроблення найголовнішим є максимальна орієнтація на кінцевого користувача — бухгалтера з ОФРО. Цей принцип тісно пов'язаний з принципом проблемної орієнтації АРМу на розв'язання конкретного класу задач, об'єднаних загальною технологією оброблення інформації.

В систему автоматизованого оброблення комплексу задач з ОФРО складають БД, мовні та програмні засоби, що реалізують доступ до даних й управління ними, а також ПЗ для розв'язання цих задач та засоби спілкування користувача з системою.

Для ефективної організації ОФРО в межах інформаційного забезпечення АРМу має бути створена БЗ, що містить прості й елементарні висловлювання, думки, рекомендації, з яких внаслідок оброблення формується складне висловлювання. БЗ використовується у зв'язку з виконанням бухгалтерами своїх функцій з обліку, контролю й аналізу. При цьому система проводить аналіз причинних зв'язків помилок, визначає їхню залежність від інших чинників і виробляє рекомендації щодо їх усунення. У результаті для будь-якої ситуації така БЗ може видати набір альтернатив для її вирішення.

Такий варіант створення БЗ дає змогу одержати повну модель об'єкта управління, підвищити рівень професіоналізму осіб, які здійснюють БО.

Предметною сферою АРМБ з ОФРО є інформаційні процеси, що стосуються обліку руху грошових коштів при виконанні фінансово-розрахункових операцій.

Метою створення АРМБ з ОФРО є забезпечення персоналу бухгалтерії підприємства новими засобами техніки та технології обліку, призначеними для автоматизованого виконання основних функцій з ОФРО.

Облік касових операцій є складовою частиною комплексу ОФРО. Для розв'язання задачі з обліку касових операцій при використанні АРМБ потрібні дані первинного обліку, дані спільної бази бухгалтерських записів, НДІ. Бухгалтер повинен мати змогу в режимі активного діалогу проаналізувати стан грошових коштів у касі підприємства.

¤

P

' з ОФРО реалізується за допомогою ПЕОМ на основі мікропроцесора Ат486ВХ4-100 з тактовою частотою 100 МГц. Для ведення діалогу користувача з ПЕОМ використовується кольоровий адаптер типів УСА, ЗУСА. Для здобуття МГ застосовується принтер.

У зв'язку з тим, що кінцевий користувач с непрофесіо-налом у галузі обчислювальної техніки, використовується дружній інтерфейс, зручний для розуміння.

В основу функціонування АРМБ з ОФРО покладено сукупність ієрархічно розгалуженого меню, яке відображає функції, процедури й операції з реалізації діалогової автоматизованої системи, призначеної для ОФРО. Реалізувати такий підхід може функціональне ПЗ, що супроводжує технологічну діяльність бухгалтера і включає ОС Windows 95, СУБД Microsoft, FохРго версії 5.0. ПЗ с простим у користуванні, гнучким, легко настроюється. Його основна перевага — орієнтація на кінцевого користувача — бухгалтера.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes