Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання, Детальна інформація

Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1525
(Замкненими просторами (приміщеннями) вважаються простори, обмежені поверхнями, що мають люки (лази) з розмірами, що перешкоджують вільному та швидкому руху через них працівника та обмежують вільний повітрообіг; важкодоступними просторами (приміщеннями) слід вважати такі, в яких через малі розміри ускладнюється виконання робіт, а природний повітрообмін недостатній.)

Забороняється провадити електрозварювальні роботи під час дощу та снігопаду за відсутності намету над електрозварювальним обладнанням та робочим міс цем електрозварювальника.

Над переносними і пересувними електрозварювальними установками, які застосовуються на відкритому повітрі, мають бути споруджені намети з негорючих матеріалів.

В разі виконання електрозварювальних робіт у виробничих приміщеннях робочі місця зварювальників мають бути відокремлені від інших робочих місць та проходів негорючими екранами (ширмами, щитами) з висотою не менше 1,8 м.

Під час зварювання на відкритому повітрі такі огорожі слід ставити у випадку одночасної роботи декількох зварювальників поблизу один від одного та на дільницях інтенсивного руху людей.

Блектрозварювальники, які працюють на ви соті, повинні мати спеціальні сумки для електродів та металеві негорючі ящики для збору недогарків. У пост ійних та тимчасових місцях проведення електрозварю вальних робіт мають бути встановлені металеві ящики для збору недогарків. Розкидати недогарки забороня ється.

Під час електрозварювальних робіт у вогких місцях зварювальник повинен стояти на настилі із су хих дощок або на діелектричному килимку.

У разі будь-якого відлучення з робочого місця зварювальник повинен вимикати зварювальний апарат.

Під час електрозварювальних робіт зварю вальник та його підручні повинні користуватись індив ідуальними засобами захисту:

захисною каскою із струмонепровідних матеріалів. Каску слід зручно сполучувати з щитком, який служить для захисту обличчя та очей. Захисні щитки повинні бути відповідними до вимог ГОСТ 12.4.035;

захисними окулярами з безкольоровим склом для оберігання очей від осколків та гарячого шлаку під час зачищення зварених швів молотком чи зубилом;

рукавицями, рукавицями з крагами або рукавичка ми з негорючих матеріалів з низькою електропровідні стю.

Працівники повинні бути проінструктовані про шкідливий вплив на зір та шкіру ультрафіолетових та інфрачервоних променів, що виділяються під час електрозварювання.

Особи, які виконують електрозварювання або присутні при цьому , за появи болю в очах повинні негайно звернутися до лікаря.

Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки враження електричним струмом (зварювання у резервуарах та ін.) електрозварювальники, крім спецодягу, повинні забезпечуватись діелектричними рукавичками, галошами або килимками і у разі дотику до холодного металу — наколінниками та наплічниками.

Роботи в електроустановках, пов'язані з підійманням на висоту

До робіт на висоті і верхолазних робіт допус каються навчені особи, стан здоров'я яких має відпов ідати медичним вимогам, встановленим для даних видів робіт («Положення про медичний огляд працівників пев них категорій»).

Працівники, які виконують верхолазні роботи, повинні мати відповідний запис в посвідченні про перевірку знань.

До самостійних верхолазних робіт допускаються особи віком не молодші 18 років, які мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і кваліфікаційний розряд не нижче четвертого. Робітники, які вперше допускаються до верхолазних робіт, протягом одного року повинні працювати під безпосереднім наглядом досвідчених спеціалістів, призначених наказом керівника підприємства.

Працівники мають бути навчені безпеці праці до початку виконання верхолазних робіт.

Драбини, риштування, помости, кігті, лази та інші пристосування, що застосовуються для виконання робіт на висоті і верхолазних робіт, повинні бути серти- фіковані, а також відповідати вимогам «Правил безо- пасности при работе с инструментом й приспоеоблениями», затверджених Міненерго СРСР та ЦК галузевої профспілки 30,04.85.

Під час виконання робіт, коли немає можли вості закріпити строп запобіжного поясу за конструкцію або опору, слід користуватися страхувальним канатом, що е відповідним до вимог ГОСТ 12.4.107. В цьому разі строп запобіжного паска заводиться за конструкцію, деталь опори тощо. Виконувати цю роботу повинні дві особи, друга особа в міру необхідності попускає чи на тягує канат.

Під час роботи на конструкціях, під якими розташовані струмовідні частини, що перебувають під напругою, ремонтні пристосування і інструмент прив'я зуються для запобігання їх падінню. Застосовувати в цих випадках монтерські запобіжні паски зі стропами з металевого ланцюга забороняється.

Подавати деталі на конструкції чи устаткуван ня слід за допомогою «нескінченного» канату. Праців ник, який стоїть внизу, повинен утримувати канат для запобігання його розгойдуванню і наближенню до стру- мовідних частин.

Працівники, які виконують роботи на висоті або верхолазні роботи, повинні бути в спецодязі, що не заважає рухам. Особистий інструмент слід зберігати в сумці.

Працівники, що здійснюють нагляд за члена ми бригади, які виконують верхолазні роботи або робо ти на висоті, можуть розташовуватися на землі.

Обслуговування освітлювальних пристроїв, роз ташованих на стелі машинних залів і цехів підприємств, з візків мостового крану слід провадити не менш ніж двома працівниками, один з яких з групою III. Під час виконання робіт з використанням крану ремонтникам має бути виданий наряд-допуск.

PAGE

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes