Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм, Детальна інформація

Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2594
№ з/п Звіт Сутність та призначення

1 2 3

1

"ОбортІІи-сольдовая ведомость "

Містить для кожного рахунку інформацію про залишки на початок та кінець періоду, а також обороти по дебету та кредиту за встановлений період. Цей звіт в бухгалтерській практиці використовується найчастіше

2

"Шахматка "

Містить обороти між звітами за деякий обраний період, часто використовується бухгалтерами, оскільки дає уявлення про рух коштів та зобов'язань підприємства

3

"Оборотно-сальдовая ведомость по счету" Використовується для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік, при цьому здійснюється відокремлення залишків від оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто)

4

"Анализ счета"

Містить обороти рахунку з іншими рахунками за обраний-період, а також сальдо на початок та кінець періоду

5

"Анализ счета по датам "

Дозволяє отримати обороти по рахунку на кожну дату певного періоду, що дає можливІсть-аналізувати зміни у часі засобів або зобов'язань підприємства, для перевірки відповідності введених даних тим. що вказані в банківських виписках тощо

6

"Анализ счета по субконто "

Містить підсумкові суми кореспонденцій даного рахунку з іншими рахунками за вказаний період, а також залишки по рахунку на початок та кінець періоду в розрізі об'єктів аналітичного обліку. Цей звіт можна сформовувати тільки для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік

7

"Главная книга"

Використовується для виведення оборотів та залишків рахунку за кожен місяць, при підбитті підсумків та складанні звітності

8

"Анализ субконто "

Для видів субконто, пов'язаних з декількома синтетичними рахунками, за допомогою оборотно-сальдової відомості по будь-якому одному рахунку неможливо отримати повну інформацію про обороти та підсумки по субконто. В ньому для кожного субконто (об'єкта аналітичного обліку) обраного виду наводяться обороти по всіх рахунках, в яких використовується це субконто, а також розгорнуте та згорнуте сальдо

9

"Карточка субконто "

Якщо необхідно отримати максимально повну картину операції по об'єкту аналітичного обліку (субконто) або групі субконто, можна вивести "Карточку субкопто", де зібрані всі операції з конкретним об'єктом аналітичного обліку (субконто) в хронологічній послідовності із зазначенням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок та кінець періоду

10

"Карточка счета"

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes