/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Контролінг, Детальна інформація

Тема: Контролінг
Тип документу: Реферат
Предмет: Менеджмент
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 5139
Скачати "Реферат на тему Контролінг"
Сторінки 1   2   3  
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: “Контролінг”

Стратегічний контролінг

Система контролінгу – являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування реалізація яких забезпечує виробітку альтернативних підходів при здійсненні оперативного та стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей та результатів діяльності підприємства.

Виходячи з вищенаведеного можна вважати, що система управлінського (внутрішноьогосподарського) обліку відобржає всі ознаки обліковоаналітичної системи і може ідентифікуватися як система контролінгу.

Виникнення управлінського обліку повязане з появою правови та економічних відносин у середині підпримства, коли бугалтерський облік почав розгляатися як одна з функцій управління.

Можна виділити наступні етапи контролінгу: кінець 18-го – кінець 19-го століття:

Швидкий розвиток мануфактурного виробництва, центром дослідження облікової проблематики стає система обліку виробничих витрат та калькуювання собівартості продукції та послуг, у сферу компетенції якої входить: облік витрат, складання кошторисів, розробка механізму контролю за витратами.

Початок 20-століття – средина 50-х років

Зростання світового капіталізму. Відбувається виділення управлінського обліку як окремої системи та паралельне функціонування двох бухгалтерії: обовязкової фінансової та “факультативної” управлінської. Управлінський облік починає займатись калькулюванням за системою стандарт COST і обліком виробленої продукції і досягненнями результатами за центрами відповідальності.

середина 50-х років – 1975

Розвиток ТНК і МНК. Відбувається впровадження методу “усіченої собівартості” або метод прямих витрат і управлінський облік розвивається як самостійна система

Оптимізаційний з 1975 року.

Ітеграція національних економік країн у єдиний світовий ринок. Контролінг набуває стратегічного характеру виходить за межі обліку, а бухгалтерія виконує функції паново-ревізійних відділів і аналітичних служб.

Основні причини розвитку контролінгу на сучасних підприємствах:

Нестабільність, як зовнішніх (інтернаціоналізація економічного життя, загострення конкуренції на внутрішніх та світових ринках) так і внутрішніх (обсяги виробництва, пошук надійних партнерів) факторів, висувають додаткові вимоги до системи управління підприємством.

Необхідність пошуку більш нових та удосконалення вже існуючих систем управління, що забезпечують гнучкість та надійність функціонування підприємства.

Істотні зміни в організації та методології системи інформаційного забезпечення.

Відсутність коментарів різних варіантів управлінських рішень

Види діяльності на підприємстві:

Операційна (те, чим займається)

Фінансова (те, що пов’язане з позичковим або з збільшенням чи зменшенням свого капіталу)

Інвестиційна (здійснення інвестування, наприклад отримання дивідендів)

Для узгодження всіх видів діяльності існує специфічна функція управління.

Сутність системи управління складається у визначенні політики підприємства на перспективу, координації підрозділів, стратегічній політиці персоналу, рішень основних задач, ведення бізнесу, при цьому окремі стадії управлінського процесу являють собою логічні зв’язки та утворюють комплекс управлінського циклуб який постійно повторюється і для якого характерний прямий та зворотній зв’язки.

Для виконання розглянутих стадій (фуекцій) управління необхідна інформація. Таку інформацію і надає система контролінгу, яка виявляє і систематизує данні про господарську діяльність.

Як підсистема в управління підприємством роль еонтролінгу складається у підтримці та наданні допомоги керівнику. Таким чином він, контролінг, разом з керівництвом складає основу управління на підприємстві і таким чином інтегрується у загальну систему управління підприємством. Беручи за основу данні бухгалтерського обліку, як джерелт інформації, служба контролінгу вивчає явища і процеси на підприємстві, виявляє слабкі місця, порівнює фактичні показники із запланованими та аналізує причини відхилення, а також пропонує заходи з покращення ситуації на підприємстві.

Основна мета контролінгу – забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства шляхом виявлення причинно-насллідкових зв’язків при зіставленні виручки від реалізації продукції, робіт, послуг та затрат, а також прийняття заходів з регулювання відхилень, що виникли, та оптимізації цього співвідношення (затрати-прибуток).

Функції контролінгу:

Інформаційна

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар