/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97)"
Сторінки 1   2   3  
підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна, а з дозволу орендодавців, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, - також щодо цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна".

8. У статті 9:

1) у частині першій слово "державних" виключити;

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого майна, що перебувають у державній власності, або підприємства, заснованого на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, орендодавець у п'ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії проекту договору та інших матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо";

3) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Орган, уповноважений управляти відповідним майном державної власності, майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, орган Антимонопольного комітету України розглядають надіслані їм копії документів і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилають орендодавцеві висновки (дозвіл або відмову) про можливість оренди та умови договору оренди. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків (дозволу або відмови) органу, уповноваженого управляти відповідним майном, і висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим";

4) у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, і органом Антимонопольного комітету України, а у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це заявника";

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

2

J

B*

ue

th

:

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x093F\x0082\x1C00ументів, висновки зазначених органів, розрахунок орендної плати.

Фонд державного майна України, його регіональне відділення чи представництво розглядає надіслані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження повідомляє державне підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди майна підприємства або відмову).

Державне підприємство протягом п'яти днів після отримання зазначеного рішення Фонду державного майна України, його регіонального відділення чи представництва дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди державного майна і повідомляє про це заявника".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

в абзаці десятому слова "та постановами Верховної Ради України" виключити;

5) у частинах п'ятій та шостій слово "державного" виключити;

6) доповнити статтю після частини шостої новою частиною сьомою такого змісту:

"7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається на конкурсних засадах.

Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного майна України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

9. Частину першу статті 12 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого майна з орендодавцем, зазначеним в абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, орендодавець у п'ятиденний термін після підписання сторонами договору повідомляє про це орган, уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення договору оренди державного майна), та у випадках, передбачених абзацами другим - четвертим частини другої статті 9, - орган Антимонопольного комітету України.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар