Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98), Детальна інформація

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1356
До складу постійних і тимчасових комісій не можуть бути обрані Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступники.

Постійні комісії за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля, бюджету Автономної Республіки Крим, контролюють виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, розробляють проекти постанов та рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим і готують висновки з цих питань, виступають на засіданнях щорічних сесій з доповідями і співдоповідями.

Постійні і тимчасові комісії з питань, що належать до їх відання, мають право безоплатно отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим, необхідні матеріали і документи, що стосуються їх діяльності.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій покладається на голову відповідної комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання комісії скликається в разі необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації комісій, прийняті в межах їхніх повноважень, підлягають обов'язковому розгляду органами і організаціями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

Постійні та тимчасові комісії для вивчення питань можуть створювати підкомісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її Голови, заступників Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим розглядатися спільно. Рішення в цих випадках приймаються комісіями окремо та підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 16. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який складається із Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснює організаційне, правове, кодифікаційне, експертне, інформаційне, документальне та інше забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її органів і депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, створюючи відповідні підрозділи.

Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснює оперативне управління майном і фінансовими коштами, матеріально-технічне забезпечення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів.

Структура, чисельність Секретаріату і Управління справами, витрати на їх утримання встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Керівник Секретаріату і керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим не можуть бути депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Положення про Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Положення про Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим затверджує Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Для висвітлення роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим у засобах масової інформації Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим утворює у складі Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим прес-центр Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 17. Фінансування і кошторис витрат Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

Фінансування витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим передбачається окремим рядком в бюджеті Автономної Республіки Крим.

Кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Прикінцеві положення

1. Дія статті 5 цього Закону в частині щодо необхідності постійного проживання в Україні протягом п'яти років для набуття права бути обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим не поширюється на представників кримськотатарського та інших депортованих народів, які повернулися на постійне проживання в Україну.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 лютого 1998 року

N 90/98-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes