Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (07.02.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (07.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16.7
Скачувань: 1122
підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів, передбачених статтями 12, 16, 17, 23, 25 цього Закону;

проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища життєдіяльності людини;

вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства;

обгрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм;

участь в акредитації установ, організацій та закладів на право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я людини;

атестація робочих місць;

гігієнічне навчання професійних груп працівників;

консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;

роботи з профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації;

інші види робіт і послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та прейскурантами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, що використовуються установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, перебувають у державній власності і передаються зазначеним установам і закладам у порядку, встановленому законом. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України, надаються їм у порядку, встановленому законом";

"Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної

санітарно-епідеміологічної служби України

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби своїх обов'язків вони притягаються до юридичної відповідальності згідно з законом".

2. Частину другу статті 7 та абзац четвертий частини другої статті 10 після слів "санітарних та протиепідемічних" та "санітарних і протиепідемічних" доповнити словом "(профілактичних)".

3. У статті 8 слова "в місячний термін відповідному головному державному санітарному лікарю або до суду" замінити словами "в порядку, встановленому законом".

4. Назву розділу III викласти в такій редакції:

"ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО

ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ".

5. У частині першій статті 12 слова "експертними підрозділами закладів" замінити словами "установами та закладами".

6. У статті 14:

частину четверту після слова "здійснюють" доповнити словом "виключно";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі, коли в державному стандарті відсутні необхідні обов'язкові вимоги безпеки для здоров'я і життя людини або зазначені вимоги не відповідають санітарним нормам, дія таких державних стандартів призупиняється відповідно до закону головним державним санітарним лікарем України і вони підлягають скасуванню у встановленому законом порядку".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.

7. Статтю 16 доповнити частиною четвертою в такій редакції:

"До товарів, продукції, сировини, що імпортуються в Україну, застосовуються вимоги щодо їх безпеки для здоров'я і життя людини, а також до процедур контролю, експертиз, надання дозволів, встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідних товарів, продукції, сировини, які вироблені в Україні".

8. У частині третій статті 28 слова "Міністерством охорони здоров'я України" замінити словами "в порядку, визначеному законодавством".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes