Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (13.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (13.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 799
"Антимонопольним комітетом - шляхом отримання дозволу на зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

4) у пункті 6:

а) абзац третій викласти у такій редакції:

"найменування підприємства, його юридична адреса, найменування органу, який здійснює повноваження з управління зазначеним державним майном, стан приватизації (корпоратизації) підприємства";

б) абзац п'ятий замінити абзацами такого змісту:

"До пропозицій додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату;

бізнес-план або економічне обгрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання державного майна, що є об'єктом передачі.

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі, якщо:

функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;

суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій заставі;

об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятнадцятим;

5) у пункті 7:

а) абзац перший після слів "у зв'язку з прийняттям" доповнити словами "або скасуванням", а після слів "а також з" - словом "Мінекономіки";

б) абзац третій виключити;

6) пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Органи, до сфери управління яких передано державне майно, визначене у підпункті "а" пункту 2 цього Положення, зобов'язані у двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи і Мінекономіки, а у разі передачі нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна у цей же термін закріпити своїм наказом зазначене майно за відповідним підприємством (організацією) на праві повного господарського відання (оперативного управління)";

7) доповнити Положення пунктом 13 такого змісту:

B*

P

R

T

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x5165\x008D\x1C00изації рішення про приватизацію цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, визначених підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у тижневий термін повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади та відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління цим майном, та делегує кандидатуру до складу комісії з питань передачі об'єкта.

Орган, уповноважений управляти державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про прийняття майна підприємства до сфери свого управління, утворює комісію з питань передачі об'єкта і призначає голову комісії.

Передача майна здійснюється у місячний термін з дня скасування рішення про приватизацію.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes