Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (13.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (13.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 799
До акта приймання-передачі зазначених об'єктів додаються документи, визначені абзацами шостим - десятим пункту 12 цього Положення".

2. У Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність:

1) Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Ініціатива щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність може виходити від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), органів місцевого самоврядування";

2) у пункті 4:

а) абзац другий викласти у такій редакції:

"Радою міністрів Автономної Республіки Крим або відповідною обласною державною адміністрацією та відповідним органом місцевого самоврядування";

б) доповнити пункт після абзацу сьомого абзацом такого змісту:

"У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами ініціатори передачі додають до пропозицій, оформлених відповідно до вимог пунктів 5 і 6 цього Порядку, акти оцінки вартості об'єктів, затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом місцевого самоврядування".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

3) абзаци шостий і сьомий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"До пропозицій додаються:

у разі передачі підприємства - нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату;

бізнес-план або економічне обгрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об'єктом передачі, та відповідності функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на орган, до сфери управління якого пропонується передати майно;

у разі передачі закріпленого за підприємством майна - фінансово-економічне обгрунтування (з відповідними розрахунками) необхідності, доцільності та очікуваних наслідків такої передачі;

у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності в майні господарських товариств, - нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату;

економічне обгрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного управління акціями (частками, паями), що є об'єктом передачі, та відповідності функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на орган, до сфери управління якого пропонується його передати.

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки в місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі, якщо:

функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;

суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій заставі;

об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету.

Мінекономіки на підставі пропозицій, внесених з дотриманням вимог цього Порядку, готує і у місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Держкомстатом проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України";

4) у пункті 6:

а) абзац перший після слів "а також з" доповнити словом "Мінекономіки";

б) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "До пропозицій додається фінансово-економічне обгрунтування доцільності проведення такої передачі (з відповідними розрахунками та зазначенням очікуваних наслідків)";

в) абзац третій виключити.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes