Про затвердження Типового положення про раду з питань залучення іноземних інвестицій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській, Детальна інформація

Про затвердження Типового положення про раду з питань залучення іноземних інвестицій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.9
Скачувань: 677
\x0160

o

2

4

6

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x71590\x1C00в, надання консультацій щодо можливостей залучення іноземних інвестицій, розв'язання проблем, що стримують процес інвестування;

запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевим органом виконавчої влади і органом місцевого самоврядування, визначення шляхів позасудового їх врегулювання;

внесення в установленому порядку Президентові України, Кабінетові Міністрів України, центральним органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні та умов діяльності інвесторів;

участь у формуванні привабливого іміджу України та її регіонів серед потенційних іноземних інвесторів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до роботи спеціалістів місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, провідних учених, фахівців-практиків;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи, а також секретаріат, який діє на підставі відповідного положення, яке затверджує голова ради;

організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, симпозіумів, нарад тощо.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з Консультативною радою з питань іноземних інвестицій в Україні при Президентові України та її робочими групами, українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

6. Керівництво роботою ради здійснює її голова, який є відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за посадою.

Голова ради несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

Персональний склад ради та положення про неї затверджує її голова.

7. Формою роботи ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж раз на квартал.

Засідання ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її складу.

8. Рішення ради оформляються протоколами, які підписує голова Ради, а у разі його відсутності або за його дорученням - заступник голови.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради, або його заступника.

9. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.

10. Організаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності ради здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим та відповідна місцева держадміністрація.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes