Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, Детальна інформація

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 611
б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право:

а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання страхувальником умов цього Договору і Порядку та повідомити про це рішення страхувальника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови;

б) брати участь у розгляді справи в суді про відшкодування страхувальником заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована цим договором, як третя особа на боці відповідача.

3. Порядок здійснення страхових виплат

3.1. Для отримання страхової виплати страховику подаються такі документи:

заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

договір страхування;

акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);

виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);

копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій особі інвалідності;

свідоцтво про смерть потерпілої особи (або нотаріально засвідчену копію).

3.2. На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

3.4. Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконания ним взятих на себе зобов'язань відповідно до цього договору.

3.5. Страхове відшкодування не виплачується у разі:

навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено цей договір, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в разі оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір, встановлюється відповідно до законодавства;

вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або факт настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою.

4. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ___________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, яка діяла в період, за який нарахована пеня.

4.3. Спори, що можуть виникнути в ході виконання зобов'язань, взятих відповідно до цього договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

5. Інші умови договору __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

6. Термін дії договору,

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes