Звіт маркетингової роботи, Детальна інформація

Звіт маркетингової роботи
Тип документу: Курсова
Сторінок: 12
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 916
&

&

чи подешевшають послуги, що ми й збираємось зробити, то половина опитаних стане нашими потенцiйними клiєнтами. Тiльки четверта частина опитаних вiльно гуляють по вулицi, а 3/4 все ж таки вiдчувають небезпеку, хоч i в рiзнiй мiрi, i тiльки дуже мала кiлькiсть вже охороняють себе.

Однак, ми не можемо бути цiлком впевненими у вiдповiдностi опитаних всьому колу споживачiв. Мала кiлькiсть запитань також не показала повної картини про очiкування i сподiвання та потреб клiєнтiв. Щоб дiзнатись про реальну ситуацiю потрiбно перевiряти все на практицi. Постiйно бути готовим до змiн у наданнi послуг.

6.Конкуренти

До конкурентiв нашої фiрми можна вiднести ряд органiзацiй серед яких i державнi так i приватнi. Державнi - - перш за все це мiлiцiя, мунiципальна дружина, спецзагони "Беркут", "Титан" та "Скорпiон". Але основною їхньою дiяльнiстю є патрулювання вулиць, розшук та знешкодження злочинцiв, бандугруповань та запобiгання тероризму в регiонi. Тобто вони забезпечують загальний суспiльний порядок в мiстi та в областi, а не конкретно охороняють людей чи їхнє майно. Їхнє фiнансування здiйснюється за рахунок бюджетних коштiв тому у них немає великого стимулу працювати щораз краще тай краще.

Серед приватних фiрм котрi займаються охоронними послугами слiд видiлити "Галактику", “Доля” та інші. Цi фiрми є дрiбними, крiм "Галактики", але жодна з них не контролює значної частки ринку i не є вiдомими широкому загалу, а отже i не мають великого кола клiєнтiв. Вони переважно орiєнтованi на малий сегмент ринку, i на специфiчну клiєнтуру ( охорона громадських закладiв (кафе, ресторани, казино, магазини). Майже ні одна з фiрм не надає послуг з особистої охорони, чи комплексної. Що i вiдрiзнятиме нашу нову фiрму вiд них, оскiльки ми старатимемося задовольнити повний спектр охоронних послуг.

Персонал перерахованих служб пiдготовлений рiзнопланово, за винятком державних спецзагонiв. А працiвники "Каштану" тренуватимуть як у фiзичному планi так i в психологiчному, тобто тримати будь-який контакт з об'єктом охорони.

Слiд вiдзначити, що навiть без детального аналiзу ринку цих послуг, iснуючi служби не задовольняють попит. Також на їхню роботу впливає антиреклама про пограбування магазинiв, офiсiв, квартир. Тобто нi державнi нi приватнi охоронцi не справилися з своїм завданням. Але не знайшовши альтернативи клiєнти й надалi звертаються до цих фiрм.

Певний сегмент ринку все ж таки заповнений в значнiй мiрi - - це ринок автосигналiзацiй, систем спостереження та iнших механiчних засобiв безпеки. Iснує безлiч фiрм котрi продають, встановлюють та обслуговують цi системи. Конкуренцiя на цьому ринку досить висока, але також багато фiрм не є вiдомими, тобто без рекламної пiдтримки. Ми також виходитимемо на цей ринок, але наша вiдмiннiсть полягатиме в тому, що ми пропонуватимемо цi послуги в сукупностi з iншими, тобто комплексно.

Ринок охорони в нашому мiстi не є висококваліфікованим не є заповненим, вiн потребує нових фiрм, що створили б конкуренцiю державним. Це, вiдомо, приведе до ефективнiшої дiяльностi обох сторiн, до кращого задоволення потреб. Бiльше людей почуватимуться в безпецi, що спричинить покращання соцiального рiвня.

7.Сегментування ринку

Для розподiлу ринку на чiткi групи споживачiв послуг ми проводимо сегментування ринку.

Нашi послуги є специфiчними тому оптимальним принципом сегментування ми вважаємо демографiчний. Взято такi змiннi: рiвень доходiв, рiд занять, стать.

Сегментна гратка за трьома демографiчними змiнними виглядає наступним чином:Отже з гратки випливає, що бажаними клієнтами для фiрми є керiвники, власники фiрм, особи високооплачуваної розумової працi. Рiвень доходiв повинен бути високим та вищим нiж середнiй. Стать не є вирiшальним фактором, тому сегментація включає i жiнок i чоловiкiв.

8.Позицiонування

Пiсля визначення сегменту ринку з яким ми будемо працювати, потрiбно визначити позицiю на ринку нашої фiрми i фiрм-конкурентiв. Для цього вiзьмем чотири найбiльш вживанi послуги, якi буде надавати наша фiрма i разом з позицiями фiрм-конкурентiв покажемо "Каштан" на схемi:

1 - "Каштан" буде унiверсальним охоронним агентством, персонал буде готовий до широкого обсягу робiт. Спеціалізуватись на чомусь одному зможемо тодi, коли на практицi виявимо потребуючу послугу.

2 - Державна служба охорони. Займається охороною нерухомостi (склади, магазини, офiси, квартири). Також слiдкує за порядком на вулицях.

3 - Спецзагiн "Беркут" займається охороною вантажiв, задiюється при проведеннi демонстрацiй, парадiв, концертiв тощо. Та знешкоджує найбiльш небезпечнi групи злочинцiв.

4 - Служба "Галактика" найчастiше отримує замовлення на охорону кiоскiв, магазинiв, барiв та ресторанiв, i складських примiщень. Запрошують їх для охорони знаменитостей при проведеннi концертiв.

Позицiонування можна проводити i за iншими критеріями. Наприклад за цiною i якiстю виконання роботи. Оскiльки наша фiрма є молода i не має досвiду роботи на ринку доцiльним бачимо впровадження полiтики боротьби за споживача шляхом часткового зниження цiн при незмiнно високiй якостi. Що можна разом з конкурентами представити на схемi:

Крапками позначено малi фiрми котрi не увiйшли до вищеперерахованих.

Вiдповiдно до позицiонування фiрма вибирає один з видiв маркетингу за яким вона проводитиме свою полiтику.

9.Послуги з пiдкрiпленням

На подальших стадіях роботи і розвитку нашої фірми ми плануємо розробити ряд проектів, котрі забезпечуватимуть кращу інформованість споживачів, сформують позитивну і конкретну думку про нашу фірму, дозволять привернути ширше коло споживачів. Послуги з підкріпленням відносяться до одного комплексу маркетингу, а саме public relations, що відповідатиме маркетинговій політиці фірми, що приведе до збільшення прибутків.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes