/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 690
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право брати участь у розгляді справи в суді про стягнення із страхувальника шкоди, заподіяної третім особам під час перевезення небезпечних вантажів.

3. Порядок здійснення

страхових виплат

3.1. Для отримання страхового відшкодування страховику повинні бути надані оригінали (або нотаріально засвідчені копії) документів, передбачених пунктом 12 Порядку і правил.

3.2. На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для страхової виплати.

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника у письмовій формі з об|рунтуванням причин відмови. У разі встановлення факту настання страхового випадку страховик сплачує страхове відшкодування протягом 10 днів з дня отримання документів, зазначених в пункті 3.1 цього договору.

3.4. Страхове відшкодування не підлягає виплаті у разі, коли страховий випадок настав внаслідок навмисних дій страхувальника, а також в інших випадках, передбачених пунктом 16 Порядку і правил та статтею 26 Закону України "Про страхування".

4. Відповідальність сторін та

порядок розв'язання спорів

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни, передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі _________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховано пеню.

4.3.Спори, що можуть виникнути під час виконання зобов'язань за цим договором, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

5. Інші умови договору __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

6. Термін дії договору та порядок

внесення до нього змін і припинення дії

6.1. Термін дії договору страхування ________________________

6.2. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені в письмовій формі за взаємною згодою сторін. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".

7. Адреси та реквізити сторін

СТРАХОВИК СТРАХУВАЛЬНИК _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

(підпис керівника) (підпис керівника)

МП МП

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар