Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна (04.04.2001), Детальна інформація

Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна (04.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 921
адреса штаб-квартири міжнародної організації та її представництва в Україні;

дата набуття у ній членства;

підстава для набуття членства (якщо підставою є акт законодавства України, наводяться його дата прийняття, номер, назва, ким прийнятий);

статус членства (повноправний, асоційований член, спостерігач);

характер фінансових зобов'язань перед міжнародною організацією (сплата вступного внеску, щорічного членського внеску, добровільного внеску);

джерело здійснення видатків, пов'язаних з виконанням фінансових зобов'язань перед міжнародною організацією (називається те джерело, що визначалося при набутті членства, а також те, що використовується фактично на час включення інформації до Реєстру)*;

інформація щодо виконання фінансових зобов'язань (зазначається вид валюти, в якій сплачується внесок, обсяг фінансових зобов'язань на поточний рік та у разі наявності обсяг невиконаних у попередні роки фінансових зобов'язань);

2

4

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x207BQ\x1C00иконання фінансових зобов'язань перед міжнародною організацією.

6. Центральні органи виконавчої влади, які відповідають за виконання фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями, подають двічі на рік (не пізніше 15 січня року, що настає за звітним, та 15 липня) МЗС уточнену інформацію (на паперових та електронних носіях) про членство в міжнародних організаціях за формою згідно з додатком до цього Положення.

7. МЗС забезпечує:

оброблення та узагальнення отриманої від центральних органів виконавчої влади інформації про членство в міжнародних організаціях;

ведення та поновлення бази даних Реєстру, а також розміщення інформації з бази даних на ВЕБ-сторінці Міністерства;

подання двічі на рік (не пізніше 15 лютого року, що настає за звітним, та 15 серпня) інформації про членство в міжнародних організаціях до Мінфіну за формою згідно з додатком до цього Положення.

---------------

* - У разі якщо джерелом здійснення видатків, пов'язаних з виконанням фінансових зобов'язань перед міжнародною організацією, є кошти державного бюджету, зазначається назва функції видатків державного бюджету та її код (КФК) згідно з бюджетною класифікацією, а також належність видатків до загального або спеціального фондів державного бюджету.

Зразок

Додаток

до Положення про Єдиний державний

реєстр міжнародних організацій,

членом яких є Україна

ІНФОРМАЦІЯ

про членство в міжнародних організаціях

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N |Назва |Періодич- | Адреса | Дата |Підстава| Статус |Характер |Джерело здійснення| Інформація про |Центральний п/п|міжна- |ність і |штаб-квар- |набуття | для |членства|фінансо- |видатків, пов'яза-| виконання фінансових |орган вико-

|родної |місце про-|тири міжна-|членства|набуття |в міжна-|вих зобо-|них з виконанням | зобов'язань перед |навчої

|органі-|ведення |родної |в міжна-|членства|родній |в'язань |фінансових зобо- |міжнародною організа- |влади, від-

|зації |засідань |організації|родній |в міжна-|органі- |перед | в'язань перед | цією |повідальний

| |керівного |та її пред-|органі- |родній |зації |міжнарод-| міжнародною | |за виконання

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes