/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри (25.06.2001), Детальна інформація

Тема: Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри (25.06.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 448
Скачати "Реферат на тему Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри (25.06.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
витрати, пов'я- 100 відсотків над-

зані з утри- ходжень до Управ-

манням адмі- ління адміністра-

ністративних тивних будинків

будівель, на- Державного управ-

данням побуто- ління справами за

вих послуг та відшкодування вит-

зміцненням ма- рат на утримання

теріально-тех- будівель і споруд

нічної бази (комунальні

об'єктів Уп- послуги, експлуа-

равління адмі- таційні витрати,

ністративних побутові послуги)

будинків

Мінекономіки апарат міністерств, витрати, пов'я- 100 відсотків пла-

інших центральних зані з прове- ти за послуги з

органів виконавчої денням держав- проведення держав-

влади та їх ної експертизи ної експертизи

місцевих органів з енергозбере- енергозбереження,

ження, віднов- відновлення газо-

ленням газо- постачання підпри-

постачання ємств, видачі тех-

підприємств, нічних вимог щодо

видачею тех- ефективного його

нічних вимог використання, пе-

щодо ефектив- ревірки відповід-

ного його ви- ності енергоспожи-

користання, ваючих об'єктів

перевіркою вимогам проект-

відповідності но-технічної доку-

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар