Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції., Детальна інформація

Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 84.1
Скачувань: 1471
собівартість реалізованої Іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів;

сума безнадійної дебіторської заборгованості;

створення резерву сумнівних боргів;

втрати від знецінення запасів;

недостачі і втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойки;

інші витрати операційної діяльності (витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та ін.).

Зазначені операційні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».

Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат оперативної діяльності підприємства, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), наведено в таблиці 7.1.

Облік витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

До витрат, які не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, але які також не підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг), належать:

фінансові витрати

втрати від участі в капіталі

інші витрати.

Облік зазначених витрат ведеться на рахунках: 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати».

Суб'єкти малого підприємництва облік затрат на інвестиційну і фінансову діяльність відображають на рахунку 85 «Інші затрати».

Рахунок 95 «Фінансові витрати» призначено для обліку витрат фінансової діяльності підприємства.

Фінансова діяльність — діяльність, яка приводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» ведеться за субрахунками:

951 «Відсотки за кредит»,

952 «Інші фінансові витрати».

На дебеті рахунка 95 «Фінансові витрати» та його субрахунків відображається сума визнаних витрат; по кредиту — списання відображених витрат на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням

відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу та Ін.

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» призначено для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів (наприклад, платежі з придбанням основних засобів, надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо).

Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму відповідно збільшення або зменшенні частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Відповідно до п. 28 Положення (стандарту) 16 втратами від участі в капіталі є збитки від інвестицій і асоційовані, дочірні та сумісні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes