/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз ліквідності та платоспроможності, Детальна інформація

Тема: Аналіз ліквідності та платоспроможності
Тип документу: Дипломна
Предмет: Економіка
Автор: Холявко Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 4162
Скачати "Дипломна на тему Аналіз ліквідності та платоспроможності"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
f138ДОДАТКИБаланс Вінницького заводу бубличних виробів станом на 01.01. 2001р.

АКТИВКодНа початок рокуНа кінець року1.Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість0102233первісна вартість0113549знос0121316Незавершене будівництво0207958Основні засоби :залишкова вартість0302604725333первісна вартість0314589046812знос032198432179Довгострокові фінансові інвестиції:- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040- інші фінансові інвестиції045161161Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом 108026309255852.Оборотні активиЗапаси:- виробничі запаси10045875996- тварини на вирощуванні та відгодівлі110- незавершене виробництво120405599- готова продукція13031502849- товари140597845Векселі одержані1504Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість16016151878первісна вартість16116151878резерв сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками:- з бюджетом170- за виданими авансами180677- з нарахованих доходів190424698- із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість210904279Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:- в національній валюті230110210- в іноземній валюті2403162Інші оборотні активи250Усього за розділом 226011795141973.Витрати майбутніх періодів2701612БАЛАНС2803812039794продовження

Баланс Вінницького заводу бубличних виробів станом на 01.01. 2001р.ПАСИВКодНа початок рокуНа кінець року1.Власний капіталСтатутний капітал30022842284Пайовий капітал310Додатковий капітал320Інший додатковий капітал3303153332583Резервний капітал340401461Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350892815Неоплачений капітал360Вилучений капітал370Усього за розділом 138035110361432.Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Страхові резерви415Частка пере страховиків у страхових резервах416Цільове фінансування420Усього за розділом 24303.Довгострокові зобов’язанняДовгострокові кредити банків440Інші довгострокові зобов’язання470Усього за розділом 34804.Поточні зобов’язанняКороткострокові кредити банків500361408Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53016332509Поточні зобов’язання за розрахунками:- з одержаних авансів540121143- з бюджетом550381123- з позабюджетних платежів5606038- зі страхування57053103- з оплати праці580208277- з учасниками590- із внутрішніх розрахунків600Інші поточні зобов’язання61019350Усього за розділом 4620301036514.Доходи майбутніх періодів630БАЛАНС6403812039794продовженняЗвіт про фінансові результати Вінницького заводу бубличних виробів станом на 01.01.2001р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0104150628130Податок на додану вартість01560854100Акцизний збір020025Інші вирахування з доходу030Чистий (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0353542124030Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)0402890419590Валовий:- прибуток05065174440- збиток055Інші операційні доходи060482224Адміністративні витрати0701361984Витрати на збут08019021426Інші операційні витрати090649448Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток10030871806- збиток105Дохід від участі в капіталі110Інші фінансові доходи120Інші доходи130101Фінансові витрати1408987Втрати від участі в капіталі150Інші витрати1601Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток17030071720- збиток175Податок на прибуток від звичайної діяльності180940636Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток19020671084- збиток195Надзвичайні:- доходи200- витрати205Податок з надзвичайного прибутку210Чистий:- прибуток22020671084- збиток225

2.Елементи операційних витрат

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати2301892112032Витрати на оплату праці24029451994Відрахування на соціальні заходи2501049703Амортизація26018691448Інші операційні витрати2701145861Разом2802592917038

2Міністерство освіти і науки України

Інститут муніципального менеджменту та бізнесу

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар