/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит основних засобів, Детальна інформація

Тема: Аудит основних засобів
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2951
Скачати "Курсова на тему Аудит основних засобів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Курсова робота

на тему:

“Аудит основних засобів”

Зміст

TOC \o "1-1" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc38882741" Вступ PAGEREF _Toc38882741 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc38882742" Глава 1. Цілі і задачі аудиту основних засобів PAGEREF _Toc38882742 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc38882743" Глава 2. Нормативно-правове регулювання аудиту основних засобів PAGEREF _Toc38882743 \h 6

HYPERLINK \l "_Toc38882744" Глава 3. Аудит облікової політики підприємства стосовно основних засобів PAGEREF _Toc38882744 \h 8

HYPERLINK \l "_Toc38882745" Глава 4. Оцінка системи внутрішнього контролю та виявлення зон ризику PAGEREF _Toc38882745 \h 10

HYPERLINK \l "_Toc38882746" Глава 5. Зміст програми аудиторської перевірки PAGEREF _Toc38882746 \h 12

HYPERLINK \l "_Toc38882747" Глава 6. Типова кореспонденція стосовно операцій з основними засобами PAGEREF _Toc38882747 \h 16

HYPERLINK \l "_Toc38882748" Глава 7. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів PAGEREF _Toc38882748 \h 19

HYPERLINK \l "_Toc38882749" Глава 8. Аудиторський висновок по результатам перевірки PAGEREF _Toc38882749 \h 24

HYPERLINK \l "_Toc38882750" Висновок PAGEREF _Toc38882750 \h 27

HYPERLINK \l "_Toc38882751" Література PAGEREF _Toc38882751 \h 28Вступ

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов’язаний з кардинальними змінам в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня.

Розвиток ринкових відносин в економіці держави об’єктивно веде до полярності інтересів між виробниками, споживачами та державою. Наприклад, створення відкритих акціонерних товариств призвело до зіткнення інтересів акціонерів та управлінців (менеджерів). У зв’язку з цим виникла потреба у незалежному контролі діяльності господарюючих суб’єктів, який би забезпечив підтвердження достовірності їх фінансових звітів. Цей вид діяльності отримав назву „аудит”.

Власники та кредитори позбавлені можливості самостійно впевнитись у тому, що всі численні операції підприємства законні та правильно відображені у звітності, тому вони відчувають потребу у послугах аудиторів.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств та дотримання ними законодавства необхідне державі для прийняття рішень в області економіки та оподаткування, суддям, прокурорам, та слідчим для підтвердження достовірності фінансової звітності, яка їх цікавить.

Оскільки діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, вони є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень. Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства.

Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії “основні засоби”.

Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до вирішення проблем оцінки, обліку, аналізу і аудиту основних засобів внесли вчені-економісти — М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Т. Білуха, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг, М.В. Кужельний, Л.К. Сук, В.П. Завгородній, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, В.Г. Лінник та інші вчені.

Так як роль основних засобів дуже важлива на кожному підприємстві, то і їх аудит є важливим етапом перевірки звітності підприємства. Метою курсової роботи розглянути методологічні основи проведення аудиту основних засобів, правові основи його проведення, типові помилки, які можуть бути виявлені при аудиті основних засобів.

Глава 1. Цілі і задачі аудиту основних засобів

До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, строк корисного використання більше одного року.

У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар