Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.6
Скачувань: 889
0154 Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (03.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 )

Про внесення змін до Закону України

"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної

конкуренції у підприємницькій діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1995 р., N 13, ст. 85, N 28, ст. 202) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац четвертий замінити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"органи державної влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади;

органи адміністративно-господарського управління та контролю

- об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

в абзаці восьмому слова "і порушення" замінити словами "або порушення";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"інформація - відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості;

контроль - вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб'єкта господарювання, який здійснюється, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами або їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню угод, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові для виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради чи правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; займанню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання".

2. У пункті 4 статті 2 слова "в якому бере участь Україна" замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".

3. У статті 4:

в абзацах третьому - п'ятому слова "з метою" замінити словами "що призвели або можуть призвести до";

в абзацах сьомому та восьмому слово "призводить" замінити словами "призвело або може призвести".

4. У статті 5:

назву та абзац перший статті викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Антиконкурентні узгоджені дії

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes