/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Горбачов і перебудова, Детальна інформація

Тема: Горбачов і перебудова
Тип документу: Реферат
Предмет: Особистості
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1815
Скачати "Реферат на тему Горбачов і перебудова"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
в частковiй модернiзацiї режиму була усвiдомлена внаслiдок поразки в Кримськiй вiйнi, що _продемонстрiровала всьому свiту, як ген вiдстала Росiйська _iмперiя вiд iнших європейських

держав за час, _прошедшєє пiсля трiумфальної перемоги її над на _-полеоновськiй Францiєю. ПТепер ж причиною _начавшегося " ремонту " стало вiдставання вiд США в гонцi космiчних озброєнь : _нездатніспо _-собность зв силу економiчнихих причин дати вiдповiдь на програму

" _зорянихвездних вiйн " _впевнила керуючі колаубедiла _правящиє _кругi СРСР ву отому, що змагання в сферi високих технологiй вуже майже _проiграно ( про близькiсть економiчної кризи каже хоч би такий факт : в

1971-1985 рр. _г. _г. _налицо бБула присутня вiд'ємна динамiка зростання по найважливiшим найважливiшим економiчним показникам. Темпи зростання нацiонального прибутку складали ув восьмiй п'ятирiчцi - 41 41 процент%, ув дев'ятійої -28, ув десятійої - 21, в одинадцятійої - 17 вiдсоткiв.. Зростання _проiз _-водiтельностi працi в восьмiй п'ятирiчцi був 37 вiдсоткiв, в дев'ятої - 25, в десятої - 17 вiдсоткiв ) .

- 10 АЛЕ малося i характерну вiдмiну. Щоб його показати, _про-цитуємо одного популярного в минулому, але _непопулярного зараз нiмецького автора. В серединi минулої повiки вiн писав про Росiю слiдуюче : " При _существовавших полiтичних умовах в країнi не була можлива нiяка iнша адмiнiстративна система, крiм виключно що панувала в неї i доведеної до межi

бюрократичної системи. Щоб закласти основи понад пiдхожої

системи, _Александр _Ii _винужден був знов звернутися до iдеї визволення _крєпостних. Йому прийшлося боротись з двома грiзними супротивниками : iз _дворянством i з отiєї самою бюрократiєю, яку

вiн набув намiр реформувати всупереч її власному бажанню i що повинна була в оте ж час служити знаряддям виконання його планiв. Йому нiде було шукати пiдтримки, крiм як в традицiйнiй i пасивнiй покорi

_iнертной маси росiйських _крєпостних i _купцов, що до _сего часу позбавленi були аж права _задумиваться над своїм полiтичним положенням. Щоб зробити їх пiдтримку реальної, вiн повинен був створити _нечто _вро_-де суспiльного погляду i хоч би _подобiє преси. В зв'язку з цим була послаблена _цензура i надана можливiсть для

чемної, добромисної i надто шанобливої в виразах

дискусiї; була розв'язана навiть _легкая i гречна критика дiй чиновникiв ".

це _мислi _Енгельса iз його роботи " Європа в 1858 року "

( _Маркс К., _Енгельс Ф., _соч. _т. 12, iз. 672 ). Не правда чи, всi дуже схоже - iз точки зору засобiв?

Але от що до цiлей... Якщо _Александр _Ii поставило в

повiстку дня питання, рiшення якого спромагалося докорiнно змiнити всю систему суспiльних вiднос ин, оте Отож новий Генеральний секретар М. С. Горбачов спочатку _поначалу лише вiдроджував часи _хру_-щоевськiоїй " відлиги_оттепелi ". ПроМмовау й_шла зовсім _вовсе не про отеой, щоб змiнити систему - iснуюча цiлком задовільняла керуючу верхівку. зчиняла _правящиє _верхi. Систему цю прагнули лише пристосувати до нових - передусiм мiжнародних - умов. _Отмена _крєпостного права навiть в отому варiантi, що був реалiзований _Александром _Ii, _привела до iстотного поширення " мiр волi " для бiльшостi населення Росiйської _iмперii. Напроти, Вв _першомуервоначальном проектi

перебудови в основуголову куту ставилася технологiя, а не людина ,якійЙому вiдводилася незрозумiла роль " людського чинника ".

.

- 11 _- 2Пперші виє реформи.

Причини нинiшньої кризи в економiцi, по погляду фахiвцiв, не

довiряти яким немає пiдстав, слiд шукати в _уродлiвой

структурi народного господарства країни i вiдсутностi серйозних стимулiв до працi. На початку перебудови були припущені серйозні помилки в управлінні. вСi це треба умножити на серйознi помилок

в управлiннi, допущенi на початку перебудови.

_До речі,Кстатi, _спочаткупервоначально, на XXVII _Xvii З'їздi _КПРС 1986 року (де були прийняті "Основні напрямки економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-90 рр. і на період до 2000 року " і взято курс на прискорення ) псс питання ставилося вірправильно : повернути виробництво особою до споживача i активiзувати людський чинник. Але як досягнути битися поставленої метицiлi? Горбачов обрав цiлком _марксисiстський засiб - засiб проб i помилок.

Спочатку було " _прискоренняускоренiє " - _наїiвная спроба за допомогою iдеологiчних _закликівiнаний i переконаньризовiв до " кожного на своєйому робочому мiсцi " змусити _проіржавленевший господарський механiзм _крутиiтиься швидше. Але одниiми вмовляннями _уговорамi було не обійтиминутися : на випуск товарiв народного споживання була _задіянаействована тiльки одна сьома_седь-травня частина основних виробничих фондiв. I уряд задумавза_-теяло малу iндустрiалiзацiю ,

для того ,щоб- iз отим, щоб в результатікiнцевому пiдсумку

_модернiзуiровати ь вiдсталу _легкую

_промисшлоевінность. Але всевСi це , проте, закiнчилося провалом уже на першому етапi : _мiльялiардніиє _держгос -капвкладання в базовi галузi безслiдно розчинилися в загальному хаосі_бедламе - нового устаткування, матерiалiв, технологiй _лег_-кая _промисшловіенность так i не дочека_дождалась.

Тодi скоротили закупку ширвжитку i кинули валютнi

засоби на закупку технiки за кордономрубiжем. Результат - мiнiмальний. Частина устаткування так i залишилась на складах i пiд вiдкритим небом -_нестача хватка виробничих площ. А оте, що вдалося кiнець кiнцем з_смонтуiроватиь, оту i давало результатисправу давало вiдмови. Цiлi _поточніиє лiнiї простоювали черезiз-за _невірнуправiльной експлуатацiюї,

вiдсутніостьi _запчастиней, низькуої якіостьi сировини.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар