Демографічна ситуація в Україні і проблеми генетичної служби, Детальна інформація

Демографічна ситуація в Україні і проблеми генетичної служби
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1169
вин), пневмопатія спостерігалась відносно рідко — викликано кількома причинами. По-перше, в умо-

у 6 (9,3%). Прояви неонатального наркотичного аб- ^ „^. ^^ ^^ зловживають кустарне ви-

стинентного синдрому мали місце в різні терміни . .

- . ґ г готовленими наркотичними препаратами, які містять

майже у всіх новонароджених і вимагали медикамен- . . „

тозної корекції. Перинатальну патологію ЦНС у велику ^ь^ть баластних, високотоксичних для

вигляді синдрому збудження, рідше синдрому організму речовин. По-друге, повністю відсутні будь-

пригнічення, діагностовано у 81,9% дітей. 45,5% дітей які програми допомоги цьому контингенту жінок.

потребували переведення на другий етап лікування. По-третє, крайньо обмежена інформованість медич-

Внсновки. 1. Найчастішими ускладненнями них працівників щодо наслідків вживання наркотиків

вагітності у жінок, які зловживають наркотичними під час вагітності та методів їх корекції.

речовинами, є: фетоплацентарна недостатність, яка, 4. Важливою умовою ефективного вирішення

на наш погляд, носить первинний характер, та по- питання допомоги вагітним жінкам, хворим на

в'язані з нею внутрішньоутробна гіпоксія та гшотро- наркоманію, є не тільки подальші дослідження

фія плода; передчасне переривання вагітності, швидкі механізмів дії наркотичних речовин на перебіг

пологи внаслідок підвищення тономоторної актив-

. ,. ' ,...,-„, гестаціиного періоду та розвиток плода, а й поєднані

ності мюметрія; перинатальне інфікування ФПК, з , .

розвитком мало-1 багатоводдя, передчасним розри- зусилля ^wlu акушерів-гінекологів, психіатрів,

вом плодових оболонок, психологів, робітників служб соціального захисту в

2. Частота пізніх гестозів вагітності значно ниж- напрямку широкої інформованості та кваліфіко-

ча, ніж можна очікувати, виходячи з того, що ваного консультування населення щодо поставленої

більшість наркотичних речовин має гіпертензивну проблеми. Дію.

Список літератури

1 Горячеє П Й Клинико-психопатологическии анализ состояния осужденньїх женщин, больньтх наркоманиеи, й оценка нервнопсихического развития их потомства Автореф дис канд мед наук — Одесса, 1995

2 Стіицкий В Н Наркомания. современньїе представлення//Журн практ врача —1996 —№4.—С 23-25 3. Шипилов Ю А Течение опиинои наркомании у женщин//Вопр. наркологии —1991 —№2.—С 19-21 4 Belwke M , Eyier F D The consequences of prenatal substance use for the developing newborn and young child // Int J Addict —1993 —V 28, №13 —P. 1341-1391.

5. ChamoffJ J , Landress Н. J , Barret M. E The prevalence of illicit drug or alcohol use during pregnency and discrepancies in mandatory reporting in Pinnelas County, Florida//New Engi J Med — 1990.— V. 332, Н 17.- P. 1202-1206.

6. Fmnegan L P Perinatal morbidity and mortality in substance using families: effects and intervention strategies // Bull Narcotics — 1994. — V. 46, № 1. — P. 19-43

7. Summary tables annualized estimates from the national pregnancy and health survey // U S. Department of Health and Human Services, National Institute on Drug Abuse — 1994. — Sept. 12 — Table 1.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes