Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення, Детальна інформація

Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 17.3
Скачувань: 930
пофазний ремонт

35.Під час монтажу і заміни проводів (вимоги цього і наступних пунктів стосуються також і тросів) розкочувати їх потрібно поволі, без ривків, тягові кана ти направляти так, щоб уникнути підсікання і набли ження до проводів, розташованих вище, що перебува ють під напругою. Для відтяжок і контрвідтяжок слід використовувати канати із рослинних або синтетичних волокон мінімальної довжини, натягуючи їх без послаблень, не допускаючи звисання кінців. Лебідки і сталеві канати, які використовуються під час роботи, мають бути заземлені.

36.Під час розкочування провід кожного бараба на має бути заземлений. У випадку розкочування з розкочувального візка заземлювати слід нерухомий кі нець проводу.

Під час розкочування з барабана, встановленого на одному місці, провід заземлюється приєднанням його кінця до втулки барабана, а валу барабана - до заземлювача або на опорі, найближчій до барабана.

37.Перед початком монтажних робіт (візировка, натяжка, перекладка з роликів в затискачі) розгорну тий провід заземлюється в двох місцях: біля початкової анкерної опори поблизу натяжного затискача і на кін цевій опорі, через яку проводиться натягування. Крім того, заземлення встановлюються на провід на кожній проміжній опорі, де проводиться робота.

38.Для проводу, що лежить в металевих розко чувальних роликах або затискачах, достатнім є зазем лення обойм цих роликів (затискачів). За наявності металевого контакту між металевою обоймою ролика (затискача) і тілом металевої або арматурою залізобетон ної опори додаткові заходи з заземлення металевого ролика (затискача) не потрібні.

39.Під час роботи на проводах, що виконується з телескопічної вишки (підйомника), робоча площадка вишки має бути з'єднана за допомогою спеціальної штан ги для перенесення потенціалу гнучким мідним провідни ком перетином не менше 10 мм2 з проводом, а сама вишка заземлена. Провід в цьому разі слід заземлити на найближчій опорі або в прольоті.

Забороняється заходити в кабіну вишки і виходити з неї, а також доторкатися до корпусу вишки стоячи на землі, після з'єднання площадки телескопічної вишки з проводом.

40.Під час виконання роботи на проводах ПЛ в прольоті перетину з іншою ПЛ, що перебуває під напру гою, заземлення необхідно встановлювати на тій опорі, на якій провадиться робота.

Якщо в цьому прольоті підвішуються або замінюються проводи, то з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи - як той, що підвішується, так і той, що замінюється. Роботи на проводах, що виконуються з опор, з телескопічної вишки, яка не має ізолювальної секції, або іншого механізму для підіймання людей, і роботи на проводі, опущеному з опори аж до землі, мають провадитися відповідно до 4.7.12 цих Правил.ольоту для запобігання ура женню людей, що працюють на наступному анкерному прольоті, грозовими розрядами на проводи вже готової дільниці.

42.З'єднання шлейфів на анкерній опорі прово диться тільки після закінчення монтажних робіт в су міжних з цією опорою анкерних прольотах.

43.Шлейфи ПЛ напругою 110 кВ і вище до їх з'єднання закріплюються за проводи або за натяжні гірлянди, але не ближче ніж за четвертий ізолятор, рахуючи від траверси, а ПЛ напругою 35 кВ і нижче - тільки за проводи.

44.Після з'єднання шлейфів на анкерних опо рах змонтованої дільниці ПЛ проводи заземлюються на початковій анкерній опорі і на одній з проміжних опор. Заземлювати ці проводи на кінцевій анкерній опорі за бороняється.

45.На відключеному колі багатоколових ПЛ з вертикальним розташуванням кіл одне над одним мож на працювати тільки за умови, що це коло підвішене нижче від кіл, що перебувають під напругою. Заборо няється заміняти і регулювати проводи відключеного кола.

46.Під час роботи на одному відключеному колі багатоколової ПЛ з горизонтальним розташуванням кіл на стійках мають бути вивішені червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під напругою. Прапорці вивішують на висоті 2—3 м від землі керівник робіт з членом бри гади, що має групу III.

47.Підніматися на опору слід під наглядом ке рівника робіт або члена бригади з групою III, які стоять на землі. Підніматися на опору з боку кола, що перебу ває під напругою, і переходити на дільницю траверси, що підтримує це коло, забороняється.

48.Під час роботи з опор на проводах відключе ного кола багатоколової ПЛ, решта кіл якої перебуває під напругою, заземлення необхідно встановлювати на кожній опорі, на якій проводяться роботи.

49.Забороняється під чає пофазового ремонту ПЛ заземляти в РУ провід відключеної фази. Провід має бути заземлений тільки на робочому місці. На ПЛ 35 кВ і вище під час робіт на проводі однієї фази або почергово на проводах кожної фази допускається зазем лювати на робочому місці провід тільки тієї фази, на якій виконується робота. В цьому разі забороняється на ближатися до проводів інших, незаземлених фаз на від стань, меншу від зазначеної в таблиці 2.3.

50.Під час пофазового ремонту заземлення по винне бути подвійним і складатися з двох окремих, встановлених паралельно заземлень. Працювати на про воді дозволяється не далі ніж за 20 м від встановленого заземлення.

В разі одночасної роботи кількох бригад відключений провід має бути роз'єднаний на електричко незв'язані дільниці. Кожній бригаді виділяється окрема дільниця, на якій встановлюється одне подвійне заземлення.

51.Під час пофазового ремонту ПЛ 110 кВ і вище для локалізації дугового розряду перед встановленням або зняттям заземлення провід має бути попередньо заземлений за допомогою штанги з дугогасним при строєм. Заземлювальний провід штанги має бути зазда легідь приєднаний до заземлювача. Ця штанга може бути знята лише після встановлення (або зняття) переносно го заземлення.

52.Забороняється під час пофазового ремонту на ПЛ з горизонтальним розміщенням фаз переходити на ділянки тих траверс, що підтримують проводи фаз, які перебувають під напругою.

Роботи на струмовідних частинах

електроустановок і повітряних ліній

електропередавання під наведеною напругою1

53.До робіт на струмовідних частинах електро установок під наведеною напругою мають допускатись особи, які пройшли спеціальне навчання методам без печного виконання таких робіт, в перевіркою знань, записом у посвідченні про надання права на їх прове дення.

Члени бригади (за винятком водіїв машин та механізмів) повинні мати групу з електробезпеки не ниж че III.

54.Працівники, які обслуговують електроуста новки і ПЛ, повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та підстанцій, що перебувають під наведеною напругою після їх вимкневня.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes