Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення, Детальна інформація

Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 17.3
Скачувань: 930
55.Із числа ПЛ, що перебувають під наведеною напругою, слід визначити вимірюваннями або розрахун ками лінії, під час вимкнення і заземлення яких по кінцях (в РУ) і на місці виконання робіт на заземлю вачі залишається потенціал наведеної напруги понад 42В за найбільшого робочого струму діючих ПЛ. В подаль шому вимірювання або розрахунки слід виконувати під час зміни режиму, схеми мережі.

56.Під час роботи в зоні слабкої дії наведеної напруги лінія має бути заземленою в РУ електростанції і підстанції.

57.Роботи в зоні сильної дії наведеної напруги слід виконувати без заземлення ПЛ в РУ електростанцій і підстанцій. Виняток становлять роботи, які викону ють:

на дільниці сумісного проходження повітряних ліній поблизу РУ електростанцій (підстанцій), але не далі як за 2 км від них — в цих випадках ПЛ заземлюється в кінцевих РУ;

на дільниці одиночного проходження, яка прими кає до РУ електростанцій (підстанцій), - в цих випад ках лінію треба заземлити в РУ, яке примикає до діль ниці робіт.

58.Під час виконання робіт на ПЛ в зоні силь ної дії наведеної напруги, коли ця лінія не заземлена в РУ електростанції і підстанції, треба вжити додаткових заходів щодо запобігання помилковому або самочинно му ввімкненню комутаційних апаратів. Для цього до датково до вимог пункта 4.2.4 цих Правил схема вими кача має бути розібрана роз'єднувачами з обох боків, а на лінійному роз'єднувачі мають бути ввімкнені зазем- лювальні ножі в бік вимикача. За наявності обхідної си стеми шин вона також має бути заземленою.

59.Струмовідні частини електроустановки, що перебувають під наведеною напругою, мають бути зазем лені на кожному робочому місці з приєднанням зазем- лювальних провідників до контуру заземлення опори або до заземлювального пристрою електростанції чи під станції. Допускається використовувати груповий зазем лювач. Використання одинарного стрижневого зазем лювача допускається тільки під час робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги.

60.З моменту заземлення проводу заземлювач, заземлювальні провідники, опори та їх елементи, монтажні канати, машини та механізми слід вважати такими, що перебувають під напругою, тому доторкатися до них стоячи на землі без застосування електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також заходити до кабіни механізму і виходити з неї - забороняється.

61.В зоні сильної дії наведеної напруги роботи, що виконуються без заземлення ПЛ в РУ електростанції і підстанції, мають проводитися з встановленням базо вого заземлення на дільниці виконання робіт. Під час роботи на дільниці сумісного проходження ПЛ базове заземлення треба встановлювати не далі як за 1 км від робочого місця, а на дільниці одиночного проходження лінії - його можна розташувати довільно в межах цієї дільниці. Не допускається встановлювати базове зазем лення на опорі, на якій виконуються роботи,

62.Встановлення та зняття базового заземлення виконується із заземлюванням проводів всіх фаз на кон тур заземлення опори, а в випадку відсутності такого контуру - на груповий заземлювач. Залежно від місце вих умов допускається встановлювати та знімати базове заземлення без заземлення ПЛ в РУ електростанції (під станції) із записом в оперативному журналі або тимча совим заземленням ПЛ в цих РУ. Встановлення та знят тя базового заземлення має виконувати керівник робіт з двома членами бригади з групами IV і III.

В рядку "Окремі вказівки" наряду необхідно вказати розрахункові рівні наведеної напруги до встановлення базового заземлення та після підготовки робочого місця.

Базове заземлення встановлюється перед початком підготовчих робіт і знімається після повного закінчення робіт та зняття робочих заземлень.

63.В зоні сильної дії наведеної напруги, під час сумісного проходження ПЛ, роботи треба виконувати на одній або двох суміжних опорах та прольоті між ними. В разі сумісного проходження ПЛ в зоні сильної дії наведеної напруги допускається одночасне проведення робіт кількома бригадами, коли довжина дільниці робіт не перевищує 2 км, за умови виконання вимог пункта 64. цих Правил. За необхідності перевищення зазна ченої довжини дільниці робіт, ПЛ має бути поділена на електрично не зв'язані між собою дільниці зі встанов ленням на кожній з них базового заземлення.

Під час виконання таких робіт на дільниці одиночного проходження лінії, а також усіх видів робіт в зоні слабкої дії наведеної напруги довжина дільниці, на якій провадяться роботи, не обмежується.

Суміщення робіт в зоні сильної дії наведеної напруги на дільницях сумісного та одиночного проходження допускається тільки за умови розділення лінії на електричне незв'язані дільниці.

65.В разі проходження ПЛ на дільниці одиноч ного прямування на території різних підприємств на кожній дільниці робіт повинне встановлюватися своє базове заземлення.

66.Перед початком робіт під наведеною напру гою мають бути вирівняні потенціали проводу, опор та їх елементів, монтажних канатів, машин і механізмів через заземлення їх на загальний заземлювач. У цьому випадку провід слід заземлювати в останню чергу - після монтажу такелажної схеми на землі та її заземлення. Розбирати такелажну схему необхідно у зворотній по слідовності.

67.Роботи, пов'язані з дотиком до проводу, опу щеного на землю, мають проводитися із застосуванням електрозахисних засобів або з металевого майданчика, який з'єднаний з проводом для вирівнювання потенці алів. Забороняється входити на майданчик або сходити з нього, а також подавати металеві предмети, стоячи на землі без діелектричного взуття.

68.Перед тим як розрізати провід, його необхі дно заземлити з обох боків від місця розриву на контур заземлення опори або, під час виконання таких робіт в прольоті - на загальний груповий заземлювач, на який мають заземлюватись також монтажні канати, машини та механізми.

69.Під час наближення до заземлювача на від стань менше 3 м для захисту від напруги кроку після заземлення проводу на місці робіт необхідно взувати діелектричне взуття.

70.Під час монтажу та заміни проводів під на веденою напругою всі роботи, пов'язані з дотиком до проводу, машин та механізмів, мають виконуватися із заземленням їх на місці робіт та застосуванням елект розахисних засобів. Перед розкочуванням заземлювати провід безпосередньо біля барабану не вимагається.

71.Підіймання та опускання проводу має прово дитись із заземленням його на кожній опорі, де-здій снюється монтаж, за умови, що довжина дільниці не перевищує 2 км. Натягування та візування проводу треба виконувати із заземленням його на анкерній опорі, через яку здійснюється натягування.

72.Перекладання проводу із розкочувальних ро ликів в затискачі має виконуватись після заземлення його на місці робіт або на сусідній опорі. Для проводу, який лежить на металевих роликах або у підтримуваль- них затискачах, достатньо заземлити їх на контур за землення опори, а за наявності природного контакту між ними встановлення додаткового заземлення на місці робіт не вимагається. Суміжний анкерний проліт, в якому перекладання проводу вже закінчено, слід вважа ти таким, що перебуває під напругою.

73.До роботи зі з'єднання проводів в петлях анкерних опор ПЛ 110 кВ і вище їх слід закріпляти за проводи або за натяжні ізолювальні підвіски (але не ближче, ніж за четвертий ізолятор від траверси), а на ПЛ 35 кВ і нижче - тільки за проводи.

74.Починати з'єднувати проводи у прольоті ан керних опор можна тільки після повного припинення робіт в суміжних анкерних прольотах і зняття з них всіх заземлень. Лінія має бути заземлена в одному місці - на анкерній опорі, де провадяться роботи, із зазем ленням кінців з'єднувальних проводів на контур зазем лення опори. Перед установленням заземлень треба дот римуватись підвищеної обережності і не наближатись до незаземлених проводів через наявність на них наведено го електростатичного потенціалу.

75.Роботи на обладнанні електростанцій і під станцій, яке перебуває під наведеною напругою, необх ідно виконувати із встановленням на спуски проводів з боку ПЛ по одному переносному заземленню або з вми канням заземлювальних ножів на обхідному роз'єдну вачі, якщо на ньому не виконуються роботи. Встанов лення та зняття переносних заземлень необхідно вико нувати за умови ввімкнення заземлювальних ножів у бік лінії.

76.Під час роботи в електроустановках під наве деною напругою із застосуванням телескопічних вишок та гідропідйомників робочий майданчик має бути з'єдна ний із заземленим на місці робіт проводом-перемичкою з гнучкого мідного проводу за допомогою спеціальної штанги, а сам механізм має бути заземлений на загаль ний з проводом заземлювач. Перетин перемички та за- землювального провідника має бути не менше 25 мм2. Механізми повинні мати інвентарні заземлювачі, на робочих майданчиках мають бути позначені місця для приєднання перемичок, які мають бути ретельно очищені від фарби, іржі та забруднення.

PAGE

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes