Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції., Детальна інформація

Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 84.1
Скачувань: 1479
Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.

План:

Визначення і класифікація затрат на виробництво

Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу і списання

Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Облік затрат за елементами

Облік витрат операційної діяльності підприємства, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

Облік витрат, не пов’язаних з операційною діяльністю підприємства.

Облік витрат і доходів від надзвичайних подій.

Визнання і класифікація затрат на виробництво

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Відповідно до п. 6 Положення витратами звітного періоду визнається зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Основними критеріями, якими необхідно керуватись при відображенні витрат у бухгалтерському обліку і визнанні їх витратами певного періоду, є:

витрати відображаються в обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань (п. 5 Положення);

витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені (п. 7 Положення).

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизаційних відрахувань).

Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

платежі за договором комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента та ін.;

попередня (авансова) оплата запасів (робіт, послуг):

погашення одержаних позик;

інші зменшення активів або збільшення зобов'язань. які не відповідають ознакам, зазначеним у визначенні терміна «витрати»;

витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Важливим завданням обліку затрат на виробництво є економічно обгрунтоване визначення величини витрат, які пов'язані з виготовленням продукції (виконанням робіт; наданням послуг), забезпечення контролю за використанням матеріальних трудових і фінансових ресурсів. Виходячи з поставленого завдання затрати групують за двома ознаками: за елементами затрат і за статтями калькуляції.

Елементи затрат — це економічно однорідні за своїм змістом затрати незалежно від того, на які види виробів і на якій ділянці вони використані.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» встановлено групування витрат операційної діяльності підприємства за такими елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes