Поняття договору підряду, Детальна інформація

Поняття договору підряду
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1168
Основними обов’язками замовника є:

прийняття та оплата праці виконаної підрядником роботи (ст. 837, 853 ЦК України);

сприяння підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених в договором підряду (ст. 850 ЦК України);

на вимогу підрядника у встановлений строк здійснити заміну недоброякісного або не придатного матеріалу, змінити вказівки про спосіб виконання роботи та усунути інші обставини, що загрожують якості або придатності результату роботи (ст. 848 ЦК України);

замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття ( приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно повідомити про це підрядника ( ст.853 ЦК України).

В ЦК України встановлюються основні права замовника під час виконання роботи. Так, відповідно до ст.849 цього Кодексу замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги – відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршили роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх втрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

За наявності в роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має прав вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

1.5 Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду.

ЦК України встановлює відповідальність сторін договору в разі невиконання або неналежного виконання умов договору підряду.

Статтею 858 ЦК України встановлюється відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Так, якщо робота виконана підрядниками з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника: 1\xFD3F безоплатного усунення недоліків в роботі в розумний строк; 2\xFD3F пропорційного зменшення ціни роботи; 3\xFD3F відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Підрядник має паво замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов’язаний передати раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

Якщо відступи в роботі від умов договору підряду або інші недоліки в роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари належної якості.

У разі невиконання підрядником свого обов’язку щодо сприяння підрядникові у виконанні підрядник відповідно до ст. 850 ЦК України має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи або підвищення ціни роботи

Якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим в наслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати в зв’язку з невиконанням замовником договору.

Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріал, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підряду підрядником.

У разі порушення підрядником договору підряду, якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право згідно зі ст.850 ЦК України за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

За наявності в роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків заявник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Відповідно до ст.853 ЦК України основним обов’язком замовника є прийняття виконаної роботи. Замовник зобо’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених в роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо замовник не зробив такої заяви, він втрачає право в подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки в виконаній роботі.

Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки в роботі, які могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступ від умов договору або інші недоліки, які не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки). У тому числі такі що, були умисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно повідомити про це підрядника.

У разі виникнення між підрядником і замовником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-яких з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлено відсутність порушень договору підряду або причинного зв’зку між діями підрядника та виявленими недоліками .У цих випадках витрати витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення а якщо експертизу призначено за погодженням сторін,- обидві сторони порівну.

Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинила зміну строку здачі роботи, вважається, що право власності на виготовлену (перероблену ) річ перейшло до замовника у момент, коли мало відбутися її передання.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes