/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Вчення Вернадського про ноосферу, Детальна інформація

Тема: Вчення Вернадського про ноосферу
Тип документу: Реферат
Предмет: Екологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3340
Скачати "Реферат на тему Вчення Вернадського про ноосферу"
Сторінки 1   2   3   4  
Матерi-природi - увагу та турботу

Антонова Н.А., зав бiблiотекою-фiлiалом

№6 Димитрiвської мiської ЦБС

Екологiчна проблема торкається сьогоднi всiх сфер життя суспiльства. Наука, полiтика, економiка, мораль тiсно пов'язанi з екологiєю.

Наша бiблiотека-фiлiал № 6 Димитрiвської міської ЦБС спецiалiзується на популяризацiї знань по екологiї, для чого складена довгострокова комплексна програма "Матерi-природi - увагу та турботу". Бiблiотекою було видiлено три напрямки, з яких буде вестися робота, а саме: екологiя та моральнiсть; екологiя та економіка; сприйняття природи через свiт мистецтва.

Проводячи роботу по екологiчному вихованню, бiблiотекарi не забували, що всяка розмова про екологiю взагалi повинна стати i розмовою про екологiю краю, мiста, де живуть читачi.

В газетно-журнальну та краєзнавчу картотеки були внесенi новi роздiли: "Екологiя Донецького краю", "Екологiя та полiтика", "Природа та здоров'я людини".

Розкриваючи тему "Екологiя та моральнiсть", бiблiотека провела цикл заходiв, куди ввiйшли перегляди лiтератури "Ми любимо екологiю, але дивною любов'ю", "Природа - мiф, тайник Всесвiту", книжковi виставки "Природа - творiння Боже", "Це гiрке слово - Чорнобиль", "Цiлющi сили природи", краєзнавчi часи "Зелена аптека Донбасу", "Екологiчна карта Донбасу".

Приймаючи участь в обласному оглядi екологiчної просвiти населення "Збережемо нашу планету", бiблiотека провела: День iнформацiї "Це наша з тобою Земля", вечiр "Екологiя та наше мiсто". В ньому брали участь начальник Державної iнспекцiї екологiчної безпеки м.Димитрова Єрьоменко В.Б., читачi бiблiотеки, просто небайдужi люди. Вiдповiдаючи на питання читачiв, Єрьоменко В.Б розповiв про екологiчну обстановку в мiстi в минулому i тепер, про роботу iнспекцiї по нормалiзацiї екологiчної обстановки в мiстi. Читачi Гапаньков А.Г., Гаврилова Н.А,

Каракуц М.А. говорили про проблеми, пов'язанi з екологiєю, задавали питання. Бiблiотекарі Левченко Н.М., Антонова Н.А. запропонували читачам перегляд лiтератури "Ми любимо екологiю, але дивною любов'ю".

Екологiчна культура базується не тiльки на усвiдомленнi значення природи в життi людини, але i на емоцiйному сприйняттi її. Розумiючи красу природи, людина ще глибше усвiдомлює себе як особистiсть, вiдкриває в собi новi риси. Природа сприяє серйозним роздумам наодинцi iз самим собою, заглибленню у власний свiт, повертає спокiйний i врiвноважений стан. Гармонiя природи викликає естетичне почуття в людинi.

Книжкова виставка "Природа - вiчне джерело краси" для учнiв 10-11 класiв мала такi роздiли: "Спiваки рiдної природи" (природа в поезiї), "Природа в музицi", "Божественна, природа , твоя мова" (живопис i природа).

Час краси "Тайни Рерiха" - так було названо захiд про великого мислителя, поета та художника М.К.Рерiха. "Хто не мислить про природу, той не знає притулку духу", "Все нас гонить до природи: i духовна свiдомiсть, i естетичнi вимоги, i тiло наше", "Чоловiк - спочатку син Космосу - потiм уже Землi", - стверджував вiн. Мабуть, тому кожен, хто доторкнувся до свiту Рерiха, знаходить в ньому свою iстину.

Бiблiотека як екологiчний центр

Онисько Л.П., зав бiблiотекою-фiлiалом

iм.Н.К.Крупської Марiупольської мiської

ЦБС для дорослих

Продовж кiлькох рокiв бiблioтека-фiлiал iм.Крупської Марiупольської ЦБС для дорослих удосконалює роботу Центру "SOS - збережемо навколишнє середовище". Центр зберiгає своє значення та актуальнiсть в сьогоденнi. Вiн знайомить з екологiчним станом в країнi, мiстi та районi.

Цiлi та задачi Центру:

Мати необхiдну iнформацiю по збереженню навколишнього середовища.

Замислитися про моральнiсть своєї поведiнки в стосунках з природою, свого cтавлення до людини, взагалi до всього живого.

Систематично iнформувати читачiв про екологiчнi проблеми та їх рiшення.

Допомагати батькам та вчителям у вихованнi у дiтей екологiчного мислення.

Наголошувати на прiоритет екологiї над економiкою.

Забезпечити участь населення у вирiшеннi екологiчних проблем.

Висвiтлювати роботу заповiдникiв нашого краю.

Поступово повертати iз небуття iмена тих, кого не рекомендовано було згадувати. Пропагувати їх книжки, вчинки, виступи, iдеї.

Центр, барвисто оформлений, розкриває читачам багатство бiблiотечного фонду: оновлюється та поповнюється новою лiтературою, перiодичними виданнями, особливо звертається увага на мiсцевi матерiали, яких не бракує. Тут оформленi виставки "Одна Земля - одна надiя", "Зона екологiчного лиха", "Свiт навколо нас".

Засоби комунiкацiй нинi набувають особливого значення, тому поширення iнформацiї, її загальнодоступнiсть i вiдкритiсть є неодмiнною умовою iнформатизацiї суспiльства, його демократизацiї, розвитку гласностi, соцiального прогресу.

Сьогоднi широкий загал одержує можливiсть активно обслуговуватися найповнiшими iнформацiєю i знаннями у виробничiй, науковiй, винахiдницькiй, полiтичнiй дiяльностi та особистому життi.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар