Загальнi вiдомостi про IBM PC, Детальна інформація

Загальнi вiдомостi про IBM PC
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1180
В останнiй час модеми стають невiд'ємною частиною комп'ютера. Встановивши модем на свiй комп'ютер, ви фактично вiдкриваєте для себе новий світ. Ваш комп'ютер перетворюється з вiдокремленого комп'ютера в ланку глобальної мережi.

Модем дозволить вам, не виходячи з дому, отримати доступ до бази даних, що можуть бути усуненi вiд вас на численнi тисячi кiлометрiв, розмiстити повiдомлення на BBS (електроннiй дошцi оголошень), доступнiй iншим користувачам, скопiювати з тiєї же BBS вас файли ,що цiкавлять, iнтегрувати домашнiй комп'ютер в мережу вашого офiсу, при цьому (не вважаючи низької швидкостi обмiну даними) створюється повне вiдчуття роботи в мережi офiсу. Окрiм того, скористувавшись глобальними мережами (RelCom, FidoNet)можна приймати i посилати електроннi листи в будь-який кiнець земної кулi. Глобальнi мережi дадуть можливiсть не тiльки обмiнюватися поштою, але i брати участь в всiляких конференцiях, одержувати новини практично по будь-якiй що цiкавить вас тематицi.

Iснує три основних засоби сполучення комп'ютерiв для

обмiну iнформацiєю:

- безпосереднiй зв'язок, через асинхронний порт;

- зв'язок з використанням модему;

- зв'язок через локальнi мережi.

Факс-модемнi плати

В останнiй час на ринку з'явилася безлiч факсимiльних і факс модемних плат. Якщо ви пiдключите цю плату до вашого комп'ютера, то ви отримати факсимiльний апарат. Завдяки цим

платам ви можете передати факс на будь-який факсимiльний аппарат або на будь-яку факс модемну плату в світi.

Факс модемнi плати можна використати i як звичайнi модеми.Програмне забезпечення, обслуговуюче факс модемнi плати,дозволяє перетворювати данi в рiзноманiтних форматах до формату факсимiльних апаратiв. Наприклад, програма Quick Link II Fax дозволяє передавати на факс-машини i iншi факс-модеми наступнi данi: текст, файли в форматах TIFF, IMG пiдготованi програмою GEM Artline або Ventura Pablisher, BMP з Microsoft Windows, CUT з Dr. Halo i PCX з Paintbrush.

Деякi модеми дозволяють навiть послати звуковий листа.

Вони забезпечують запис i наступне вiдтворення мовного сигналу з допомогою вбудованих аналого-цифрового i цифроаналогового перетворювачiв

8. Комп'ютернi мережi

подiбнi ІОМ.

Ядром ІОМ є Базова Мережа Обмiну Даними, що об'єднує в одне цiле окремi ГВМ i термiнали, забезпечуючи їхню взаємодiю мiж собою на основi єдиної системної ідеологiї, що реалiзується в мережевих протоколах. БМОД i ІОМ в цiлому

Характеризуються своєю архiтектурою, пiд якою звичайно розумiються повний набiр структурно упорядкованих мережевих елементiв i система мережевих протоколiв. Остання однозначно визначає правила спiльної роботи (взаємодiї) мережевих елементiв в метi реалiзацiї рiзноманiтних режимiв функцiонування, що забезпечуються даною мережею.

З появою необхiдностi об'єднання рiзнотипних ЕОМ в розподiленi обчислювальнi мережi виникла гостра потреба в розробцi певної iдеологiчної концепцiї, що дозволила б встановити унiверсальнi правила взаємодiї рiзнотипних ЕОМ мiж собою. В рамках цiєї концепцiї передбаченi рiзноманiтнi рiвнi взаємодiї - вiд самих найпростiших до самих складних (високих).

9. Глобальна комп'ютерна мережа - Internet

Якщо на одному комп'ютерi працюють хоча б дві людини,в них вже виникає бажання використати цей комп'ютер для обмiну iнформацiєю між собою. Варто говорити про те, що як тiльки з'явилася можливiсть об'єднувати декiлька машин в мережу, користувачi ухопилися за цю можливiсть не тiльки для того, щоб використати ресурси усунених машин, але i щоб поширити коло свого спiлкування. Так з'явилася Internet - глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює весь світ.

Сьогоднi Internet має бiля 15 мiльйонiв абонентiв в бiльш нiж 150 країнах миру. Щомiсяця розмiр мережi збiльшується на 7-10%.

Internet утворює немов би ядро, що забезпечує зв'язок рiзноманiтних інформацiйних мереж, що належать рiзноманiтним установам у всьому світi, одна з iншою.

Якщо ранiше мережа використовувалася винятково в якостi середовища передачi файлiв i повiдомлень електронної пошти, то сьогоднi вирiшуються бiльш складнi задачi розподiленого доступу до ресурсiв.

Бiля двох рокiв назад були створенi оболонки, що пiдтримують функцiї мережевого пошуку i доступу до розподiлених інформацiйним ресурсам, електронним архiвам.

Internet інтереси простягались аж до доступу до суперкомпьютерiв, стає всi бiльш популярної в дiловому свiтi.

Компанiї приваблюють швидкiсть, дешевий глобальний зв'язок, вигода для проведення спiльних робiт, доступнi програми, унiкальна база даних мережi Internet. Вони розглядають глобальну мережу як доповнення до своїх власних локальних мереж.

При низькiй вартостi послуг (часто це тiльки фiксована щомiсячна плата за лiнiї або телефон) користувачi можуть отримати доступ до комерцiйних i некомерцiйних інформацiйних служб США, Канади, Австралiї i багатьох Європейських країн. В архiвах вiльного доступу мережi Internet можна знайти iнформацiю практичнi по всiм сферам людської дiяльностi, починаючи з нових наукових вiдкриттiв до прогнозу погоди на завтра.

Крiм того Internet надає унiкальнi можливостi дешевого, надiйного i конфiденцiйного глобального зв'язку по всьому світі. Це виявляється дуже зручним для фiрм що мають свої фiлiї по всьому свiтi, транснацiональних корпорацiй i структур управлiння. Звичайно, використання iнфраструктури Internet для мiжнародного зв'язку обходиться значно дешевше прямого комп'ютерного зв'язку через супутниковий канал або через телефон.

Електронна пошта - сама розповсюджена послуга мережi Internet. В нинiшнiй час свою адресу електронної пошти мають приблизно 20 мiльйонiв людей. Посилка листа по електроннiй поштi обходиться значно дешевше посилки звичайного листа. Крiм того повiдомлення, послане по електроннiй поштi дiйде до адресата за декiлька годин, в той час як звичайний лист може добиратися до адресата декiлька днiв, а то i тижнiв.

В нинiшнiй час Internet зазнає перiоду пiдйому, багато в чому завдяки активнiй пiдтримцi з боку урядiв Європейських країн i США. Щорiчно в США видiляється бiля 1-2 мiльйонiв доларiв на створення нової мережевої iнфраструктури.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes