Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву (12.04.2002), Детальна інформація

Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву (12.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 515
* Тут і далі - стосовно зберігання цінностей мобілізаційного резерву.

2. Права та обов'язки зберігача

Зберігач зобов'язаний:

2.1. Вживати заходів для належного зберігання цінностей відповідного виду.

2.2. Закладати на відповідальне зберігання цінності, передбачені номенклатурою*.

Цінності, що закладаються на зберігання, повинні відповідати стандартам та технічним умовам.

2.3. Надсилати Комітетові акти форми Р-16 (форми N 1*).

2.4. Відшкодовувати втрату, нестачу цінностей та їх пошкодження з використанням продукції відповідного асортименту і належної якості у 5-денний термін після виявлення втрати, нестачі або пошкодження.

2.5. Проводити відпуск цінностей тільки за нарядами Комітету.

2.6. Проводити освіження (поновлення) та заміну цінностей на продукцію аналогічного асортименту і якості самостійно без залучення додаткових коштів з поданням Комітетові акта форми Р-17 (форми N 1*) протягом 3 днів після здійснення операції.

2.7. Щороку подавати Комітетові:

станом на 1 січня - звіт форми N 1 (форми N 12*);

станом на 1 липня - інформацію про результати перевірки якості і умов зберігання цінностей, а також про відповідність цінностей цілям, для яких вони призначені, за формою, встановленою Комітетом.

2.8*. Щороку разом з річним звітом форми N 12 подавати кошторис витрат на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на наступний рік згідно з пунктом 10.3 Інструкції про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки народного господарства України, затвердженої Мінфіном 30 березня 1996 р. N 111/03.

3. Обов'язки Комітету

Комітет зобов'язаний:

3.1. Відшкодовувати зберігачу витрати на зберігання цінностей у межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі.

3.2*. Оплачувати зберігачу вартість робіт із закладення (поставки) цінностей за узгодженими регульованими або договірними оптово-відпускними цінами, що діють на час закладення (поставки).

3.3. Контролювати додержання умов зберігання цінностей, їх наявність та якісний стан.

4. Порядок проведення розрахунків

4.1. Вартість зберігання цінностей визначається згідно з Порядком відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

4.2. Відшкодування витрат (з урахуванням податку на додану вартість) із зберігання цінностей здійснюється пропорційними частками за узгодженням між Комітетом та зберігачем.

У разі коли Комітет визнає за можливе, відрахування суми витрат проводиться частинами протягом поточного року.

4.3*. Оплата робіт із закладення (поставки) цінностей до мобілізаційного резерву проводиться безпосередньо після отримання Комітетом акта встановленої форми.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання, неналежне виконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання обумовлено настанням чи дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме стихійного лиха, пожеж та інших надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов'язань.

Термін виконання договірних зобов'язань продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, для якої виконання договірних зобов'язань стало неможливим, повинна сповістити іншу сторону про настання та припинення форс-мажорних обставин негайно, але не пізніше ніж протягом 10 днів.

5.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них.

6. Відповідальність сторін

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes