Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 603
умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності в

Донецькій, Луганській та Волинській області;

рядок 8.1 заповнюється тільки щодо суб'єктів СЕЗ

"Яворів";

рядок 8.2 заповнюється тільки щодо підприємств, які

реалізують інвестиційні проекти в умовах спеціального

режиму інвестиційної діяльності у Житомирській

області.

Додаток 3

до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

СЕЗ і ТПР (у розрізі пріоритетних видів економічної

діяльності)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники за | Інвестицінна діяльність | Інноваційна діяльність пріоритетними|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------- видами |залучено інвестицій, тис.доларів |від- |термін |упроваджено інноваційних економічної |-------------------------------------------------------------------------------------------|чу- |окупності | проектів діяльності по|тис. |тис.| у тому числі за видами |у тому | у тому числі іноземних |у тому|у тому|у тому|жено |інвестиційних|------------------------- підсекціям |дола-|гри-|--------------------------|числі |------------------------|числі |числі |числі |інвес-|проектів, | усього |у тому числі у відповідно до|рів |вень| кошти |мате-|нема-|за ра- |усього| у тому числі |у суд-|у ма- |у хі- |тицій,|місяців | |сфері лікування Класифікації |----------+--------------|ріа- |тері-|хунок | |-----------------|нобу- |шино- |мічне |тис. | | |та оздоровлення видів | усього |усього|з них |льні |альні|власних| |кошти|мате-|нема-|дува- |буду- |вироб-|дола- |-------------+---------+--------------- економічної | | |за |цін- |акти-|ресур- | | |ріа- |тері-|ння |вання |ництво|рів |в піль-|в за-|оди-|тис.|одиниць|тис. діяльності за| | |раху- |ності|ви |сів | | |льні |альні| | | | |гових |галь-|ниць|гри-| |гривень проектом | | |нок | | |під- | | |цін- |акти-| | | | |умовах |них | |вень| |

| | |кре- | | |приєм- | | |ності|ви | | | | |оподат-|умо- | | | |

| | |дитів | | |ства | | | | | | | | |кування|вах | | | |

-------------+----------+------+-------+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+-----+----+----+-------+-------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

-------------+----------+------+-------+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+-----+----+----+-------+------- Номери ряд- | 1.1 |1.1.1 |1.1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.2 | 1.3 |1.3.1|1.3.2|1.3.3| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8.1 |1.8.2| 2.1| 2.1| 2.2 | 2.2 ків, які від-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повідають до-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | датку 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пріоритетний вид економічної діяльності

Назва проекту

***

***

Усього за пріоритетним видом економічної діяльності

Усього по СЕЗ чи ТПР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники за | Виробнича діяльність | Зовнішньоекономічна діяльність | Діяльність у сфері охорони пріоритетними| | | здоров'я, туризму та рекреації видами |------------------------------+-------------------------------------------+------------------------------------------- економічної |вироблено продукції (товарів, |екс- |ім- |сальдо| транспортні послуги, |створе- |питома вага|кількість |обсяг діяльності по|робіт, послуг), тис.гривень |порт,|порт,|експо-| тис. тонн |ння, |інвестицій |осіб, яким |наданих підсекціям |------------------------------|тис. |тис. |ртно- |------------------------|модер- |у створен- |надано |послуг відповідно до|усього|у тому |у |у тому |дола-|дола-|імпо- |усього| у тому числі |нізація |ня, модер- |послуги |закладів Класифікації | |числі |тому |числі |рів |рів |ртних | |-----------------|або ре- |нізацію або|з лікування,|охорони видів | |серти- |числі|надання | | |опера-| |від- |прий-|тра- |конст- |реконструк-|оздоров- |здоров'я, економічної | |фікова-|про- |послуг з | | |цій, | |прав-|нято |нзит |рукція |цію закла- |лення, |відпо- діяльності за| |ної (на|дук- |доставки,| | |тис. | |лено |імпо-|ван- |закладів|дів охорони|відпочинку |чинку та проектом | |яку от-|ція |зберіга- | | |дола- | |екс- |ртних|та- |охорони |здоров'я, |та туризму, |туризму,

| |римано |суд- |ння, до- | | |рів | |порт-|ван- |жів |здоро- |відпочинку |тис. чоловік|тис.

| |серти- |нобу-|роблення | | | | |них |тажів| |в'я, |та туризму |------------|гривень

| |фікат |дува-|експорт- | | | | |ван- | | |відпочи-|до загаль- |усього|у |

| |якості)|ння |но-імпо- | | | | |тажів| | |нку та |ного обсягу| |тому |

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes