/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми, Детальна інформація

Тема: Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 870
Скачати "Реферат на тему Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
writeln(lng)

end.

У цій програмі з ім'ям rrwl є два означення. Перше означає ім'я p, яким далі позначається стала 3.1415927. Слово const свідчить про те, що це означення саме сталої, а не чогось іншого. Друге означення означає імена r і lng двох змінних, про що свідчить слово var (скорочення від англійського variable – змінна). Що таке сталі та змінні, ми дізнаємось у двох наступних підрозділах. У тілі програми записано три оператори, відокремлені символом ";". Перший з них задає читання з клавіатури дійсної сталої, що позначає радіус кола, другий – обчислення довжини цього кола та запам'ятання її в змінній lng, третій – друкування на екрані сталої, що позначає довжину кола.

2.2. Вирази з цілими та бульовими сталими

Цілі числа створив Господь Бог, решта є справою рук людських.

Л.Кронекер

2.2.1. Значення та сталі

У комп'ютер закладено способи подання чисел, символів і значень "істина" й "хибність". Ми розглянемо їх докладніше в розділі 7, а поки скажемо лише, що є два способи подання чисел – один для цілих і зовсім інший для дійсних. Далі будемо ототожнювати число та його подання в комп'ютері, хоч насправді це зовсім не те саме. Отже, в комп'ютері обробляються значення чотирьох видів – цілі й дійсні числа, символи та значення "істина" й "хибність", які називаються бульовими. У мові Паскаль вони позначаються сталими. Тут ми розглянемо лише цілі й бульові сталі.

Ціла стала – це, як і в математиці, послідовність десяткових цифр, можливо, із знаком "+" або "-" попереду: 0, +1024, -273 тощо. У комп'ютері можна подати не всю множину цілих чисел, а деяку її скіненну підмножину, що залежить від комп'ютера й системи програмування. Найбільше з цілих чисел позначається ім'ям maxint. Однією з особливостей машинного подання чисел є те, що найбільше за модулем від'ємне число, представне в комп'ютері, можна задати виразом вигляду -maxint-1.

Бульові сталі мають вигляд false і true та позначають відповідно значення, про які ми звикли говорити "хибність" та "істина".

Отже, стала позначає значення. Уживемо вперше загадкове слово "семантика", що тлумачиться як "зміст": семантикою сталої є відповідне значення (число або щось інше). Взагалі, семантикою якогось позначення є те, що ним позначено. У цьому розділі ми дістанемося й до поняття "семантики програми", тобто опишемо те, що вона задає.

2.2.2. Тип цілих чисел

Комп'ютер "уміє" виконувати операції з цілими числами. Знаки двомісних (бінарних) операцій +, -, * позначають додавання, віднімання та множення, наприклад, 2+3, 2-3, 2*3 (результатом чого будуть цілі 5, -1, 6). Знаками div і mod задається породження цілих частки й залишку від ділення цілих: результатом 7 div 2 є 3, а результатом 7 mod 2 – 1. Знак / також задає ділення, але результатом його є число в його "дійсному" поданні, тобто 4/2 – це не ціле, а "дійсне число 2" (докладніше про це в розд. 7). В усіх трьох діленнях дільник не може бути нулем – інакше результат не визначений. Знак "-" задає застосування одномісної (унарної) операції "мінус": -2, -(2+3).

Порівняння цілих чисел задається знаками =, <>, >, <, >=, <= ("дорівнює", "не дорівнює", "більше", "менше", "не менше", "не більше"). Результатом є "істина" або "хибність": 1=2 – false, 1<>2 – true, 1>=1 – true тощо. Операції порівняння називаються відношеннями.

Є кілька операцій, що задаються дещо незвично, у вигляді f(…), де f – ім'я. Вирази такого вигляду називаються викликами функцій. Наприклад, вираз вигляду odd(x) задає обчислення ознаки непарності: значенням odd(7) є true, odd(12) – false.

До цілих чисел застосовні й інші операції (розд. 10).

Через скінченність множини цілих чисел, представних у комп'ютері, багато операцій із цілими визначені частково. Так, не всякі два числа можна додати або умножити, оскільки результат може виявитися не представним у комп'ютері. Наприклад, maxint+1 або maxint*2.

Отже, ми визначили, хоча і не точно, множину "цілих чисел" Z і множину операцій O, застосовних до них. Пара

(МНОЖИНА ЕЛЕМЕНТІВ, МНОЖИНА ОПЕРАЦІЙ ІЗ НИМИ)

у математиці називається типом. Множина елементів називається носієм типу, а множина операцій – його сигнатурою. Тип (Z, O) називається типом цілих і в мові Паскаль позначається ім'ям integer.

Тип цілих значень називається скалярним, оскільки ці значення розглядаються як неподільні, тобто такі, що не складаються з окремих частин. Далі ми познайомимося з іншими скалярними типами мови Паскаль. Вони називаються базовими типами цієї мови. Ми також познайомимося із структурними типами. Їх елементи, на відміну від скалярних, складені з частин, які можна позначати окремо.

Задача

2.1.* Указати всюди і не всюди визначені операції над цілими. Відповідь обгрунтувати.

2.2.3. Булів тип

A B A and B A or B not A

false false false false true

false true false true true

true false false true false

true true true true false

Сталі false і true позначають бульові значення "хибність" і "істина". До них застосовні операції "та", "або", "не", що називаються відповідно бульовим множенням (кон'юнкцією), бульовим додаванням (диз'юнкцією) і запереченням. В мові Паскаль вони позначаються знаками and, or і not. Результати застосування цих операцій до бульових значень подано в табл.2.1.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар