Організація обліку основних засобів, Детальна інформація

Організація обліку основних засобів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 25.8
Скачувань: 3876
рядки Зміст бухгалтерського обліку

або податкова подія Бухгалтерський облік по

новому Плану рахунківДебет Кредит Сума

1 Відображення вартісного вираження частки учасника в статутному фонді (капіталі) підприємства 46 40 5000

2 Отриманий і прийнятий на облік об’єкт ОЗ 10 46 5000Висновки

Отже, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" ОЗ - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).

На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору.

Головні джерела надходження ОЗ такі:

об'єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об'кти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первісну вартість об'єктів;

придбані (куплені) ОЗ;

одержані безкоштовно;

виявлені під час інвентаризації надлишки ОЗ.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в Балансі при додержанні двох умов:

існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Основою для бухгалтерських записів по обліку ОЗ є їх первинні документи, які повинні бути правильно оформлені, мати необхідні реквізити та підписи.

На підприємство ОЗ можуть надходити також в результаті їх оренди.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх ОЗ в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.

Список використаної літератури

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затв. Верховною Радою України №996-ХІV від 16.07.99р.//Все про Б/О, 2000, №11. С.3-6.

2. Про оподаткування прибутку підприємства.- Закон України: Затв.Верховною Радою України №283/97-ВР від 22.05.97р, із змінами і доповненнями//Все про бухгалтерський Облік-1998.-№76.-С.2-32.

3. Положення (стандарта) бухгалтерського обліку 7: Затв. наказом МФ №92 від 27.04.2000р. .// Бізнес-2000.-№ 22(385).-С.17-22.

4. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні: Затв. Наказом Мінфіну України №25 від 7.05.1993р.// Баланс-1999.-№ 1(230).-С.15-18.

5. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухглатерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затв.Наказом Мінфіну України №291 від 30.11.99//Все про бухгалтерський облік-2000.-№11.-С.15-64.

6. Державний класифікатор України "Класифікація основних фондів": затв. Наказом державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №507 від 19.08.97р.//Главбух.-1998.-№10.-С.18-23.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.-К.:"А.С.К.", 1998, 780 с.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes