Інвестиційне проектування, Детальна інформація

Інвестиційне проектування
Тип документу: Курсова
Сторінок: 24
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 183.4
Скачувань: 1543
Розрахунок прибутків та збитків

Існують певні несуттєві відмінності між стандартами, що використовуються в Україні та стандартами, які діють у країнах Європейського Союзу. З урахуванням того, що національні бухгалтерські стандарти мають тенденцію до зближення із західними, розглянемо структуру, яка використовується ЄБРР у вимогах до бізнес-планів.

Стандартна форма розрахунку прибутків та збитків наведена у таблиці 2. (див. Додатки)

Прогноз балансового звіту також розглянуто відповідно до європейських стандартів, його структуру представлено у таблиці 3. (див. Додатки)

Прогноз грошових потоків має достатньо просту структуру. Він передбачає перерахування всіх відтоків грошових коштів та всіх надходжень із розмежуванням по місяцях діяльності. Він слугує для розрахунку балансу, який показує, чи достатня кількість обігових коштів є у розпорядженні підприємства та чи потрібно вводити додаткове фінансування. Структура аналізу грошових потоків представлена у таблиці 4. (див. Додатки)

Після побудови фінансових таблиць та фінансової звітності її, зрозуміло, необхідно прокоментувати. Необроблені результати не можна подавати до розгляду інвесторів або банків, які будуть забезпечувати кредитування. [19]

Коментарі можуть бути зроблені виходячи з наступних розрахунків:

Спеціальні розрахунки з використанням деяких показників оцінки фінансової звітності. (Кожний банк або інвестор може запропонувати підрахувати різні показники, тому це треба вточнити)

Підрахунок загальної прибутковості проекту.

Таким чином, необхідно здійснити аналіз ефективності інвестування. Цей етап є вирішальним для процесу прийняття інвестиційних рішень, та його результати матимуть безпосередній вплив на прийняття проекту до розгляду. Такий поглиблений аналіз, як-правило, проводить сам банк або крупний інвестор. Дані цього аналізу використовуються для порівняння різних інвестиційних проектів. Проте, на етапі розробки проекту такий аналіз повинен проводитися обов’язково, та, якщо його результати не задовольняють вимогам ефективності, проект повинен бути переглянутий перед тим, як його буде відхилено самим інвестором.

Методика оцінки економічної ефективності будь-якого інвестиційного проекту ґрунтується на розрахунку сукупної прибутковості проекту.Мал. 3 Структурна схема аналізу економічної ефективності проекту. [20]

Як видно з вищенаведеної схеми, для оцінки загальної прибутковості будь-якого проекту використовуються три наступні методи:

Розрахунок чистої теперішньої (дисконтованої) вартості проекту

Розрахунок внутрішньої норми доходності (прибутковості)

Розрахунок періоду окупності. Визначення необхідної кількості років для повернення початкових капіталовкладень.

Всі ці розрахунки спираються на прогнозовані значеннях руху грошових потоків проекту, та в сумі дають змогу оцінити економічну ефективність проекту.

Метод знаходження Чистої Теперішньої Вартості, ЧТВ проекту базується на методології дисконтованого грошового потоку. Він дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату здійснення інвестиційного проекту. Під чистою теперішньою вартістю проекту розуміють різницю між диконтованою сумою прогнозованих грошових потоків та сумою інвестованих у його реалізацію коштів. Слід також пам’ятати, що інвестиції не обов’язково здійснюються одночасно у повному обсязі, вони також можуть мати вигляд періодичних фінансових вливань, тож, у такому випадку ці інвестиційні потоки також дисконтуються.

Для знаходження ЧТВ проекту треба виконати наступні кроки:

Знайти теперішню вартість кожного грошового потоку проекту, включаючи як прибутки, так і витрати, дисконтовану на вартість капіталу проекту.

Просумувати ці дисконтовані грошові потоки, їх сума й буде дорівнювати ЧТВ проекту.

Зрозуміло, ЧТВ проекту повинна бути більше за нуль, лише у такому випадку проект буде прийнято до розгляду. Також, з точки зору банку або інвестора, перевага віддається проектам із більшою величиною ЧТВ.

Загальна формула для визначення ЧТВ має наступний вигляд:

. [21]

Де, ГПt – прогнозовані грошові потоки у період t. k – вартість капіталу проекту (дисконтна ставка).

Проте цей підхід має певний недолік: ставка дисконтування, яка обирається для анлізу, як-правило, вважається незмінною протягом всього періоду експлуатації інвестиційного проекту. В той самий час у майбутньому у зв’язку із зміною економічного середовища ця ставка може змінитися.

Період окупності є показником, що характеризує проект з точки зору часі. Це є ніщо інше, як прогнозована кількість років необхідна для відшкодування первинної інвестиції. Його розрахунок також базується не на прибутку а на грошових потоках проекту із урахуванням їх теперішньої вартості. Розрахунок цього показника можна здійснити за формулою:

ПО = ІК/ГПt,[22]

Де, ПО, власне, період окупності проекту, ІК – сума інвестованих коштів, ГПt – середня сума очікуваного грошового потоку, продисконтована на вартість капіталу проекту.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes