Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002), Детальна інформація

Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 1330
3) додержуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телемовлення, а також стандартів та норм технічної якості телепрограм;

4) не створювати перешкод у передаванні та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні ліній зв'язку;

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4F0E@\x1C00ання, а також ліцензійних умов та антимонопольних обмежень;

6) зберігати у таємниці відповідно до законодавства відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені, не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, за винятком випадків, коли ця інформація є суспільне необхідною;

7) не розповсюджувати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду;

8) не розголошувати у своїх програмах відомості, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, не допускати транслювання програм і передач, що містять заклики до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропагують війну, насильство і жорстокість, розпалюють расову, національну та релігійну ворожнечу, поширюють порнографію, іншу інформація, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини;

9) додержуватися встановленої квоти демонстрування фільмів, передач, програм національного виробництва, не допускати демонстрування на каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, поза встановлений для цього час та без обов'язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач і перед початком демонстрування цих фільмів;

10) забезпечувати ведення соціального телемовлення, адаптувати з цією метою програми і передачі для глядачів з вадами слуху;

11) забезпечувати вільний доступ до розкладу мовлення Телекомпанії і безкоштовне його використання для фізичних та юридичних осіб, які мають у цьому виробничу потребу.

13. Телекомпанія здійснює інші функції і повноваження, передбачені законодавством у сфері телебачення і радіомовлення.

Органи управління Телекомпанії

14. Управління Телекомпанією здійснює її президент, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку.

15. Президент Телекомпанії:

1) здійснює поточне управління (керівництво) Телекомпанією забезпечує виконання завдань, покладених на неї законодавством та цим Статутом;

2) визначає програмну політику Телекомпанії та несе відповідальність за її реалізацію;

3) організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Телекомпанії, а також забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за нею державного майна;

4) є повноважним представником Телекомпанії, діє без довіреності від її імені, представляє її на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

5) визначає структуру Телекомпанії, приймає рішення про утворення структурних підрозділів, затверджує положення про них, штатний розпис та кошторис Телекомпанії, забезпечує його виконання;

6) користується правом розпорядження майном та коштами Телекомпанії відповідно до законодавства, укладає угоди та договори, видає довіреності, відкриває в установленому порядку рахунки в установах банків;

7) підписує колективний договір від імені адміністрації Телекомпанії;

8) призначає та звільняє працівників Телекомпанії, визначає на умовах, передбачених законодавством, форму та систему оплати праці працівників Телекомпанії та інших осіб, що залучаються до роботи, в установленому порядку вирішує питання щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності;

9) у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Телекомпанії, організовує та забезпечує їх виконання.

16. Президент Телекомпанії самостійно вирішує усі інші питання діяльності Телекомпанії (за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції загальних зборів трудового колективу) якщо інше не передбачено законодавством.

17. Загальний контроль за діяльністю Телекомпанії здійснює наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

18. Наглядова рада Телекомпанії у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.

19. Наглядова рада Телекомпанії відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку Телекомпанії;

2) сприяє у виконанні Телекомпанією її статутних завдань, зокрема щодо оперативного інформування телеглядачів про загальнодержавні, міжнародні громадсько-політичні та культурні заходи, про надзвичайні події і ситуації, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

3) аналізує діяльність Телекомпанії, готує та подає на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань діяльності Телекомпанії, виконання нею державного замовлення на інформаційні послуги;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes