Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002), Детальна інформація

Деякі питання Національної телекомпанії України (04.06.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 1330
4) сприяє налагодженню співробітництва Телекомпанії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями України та іноземних держав;

5) заслуховує інформацію керівництва Телекомпанії з питань виконання нею статутних завдань та приймає відповідні рішення;

6) сприяє кадровому забезпеченню Телекомпанії;

7) контролює в межах своєї компетенції здійснення Телекомпанією функцій з управління майном;

8) сприяє стабільному фінансовому забезпеченню діяльності Телекомпанії та контролює у межах своїх повноважень використання нею бюджетних коштів;

9) одержує в установленому порядку від президента Телекомпанії, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали, пов'язані із забезпеченням діяльності Телекомпанії;

10) виконує інші функції відповідно до законодавства з метою сприяння діяльності Телекомпанії.

20. Наглядова рада Телекомпанії організовує свою діяльність згідно із регламентом, який затверджує її голова.

Трудовий колектив Телекомпанії

21. Трудовий колектив Телекомпанії становлять усі працівники, які беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (угоди, контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

22. Повноваження трудового колективу Телекомпанії реалізуються загальними зборами (конференцією) та через виборний орган, який представляє інтереси трудового колективу, - раду трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу Телекомпанії проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

23. Члени ради трудового колективу Телекомпанії обираються таємним голосуванням на загальних зборах (конференції) трудового колективу терміном на 3 роки не менш як двома третинами присутніх на зборах. Кількісний склад ради трудового колективу визначається загальними зборами (конференцією).

24. Трудовий колектив Телекомпанії:

розглядає і схвалює проект колективного договору та уповноважує раду трудового колективу Телекомпанії на його підписання;

заслуховує інформацію про виконання колективного договору;

бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні високопродуктивної праці працівників Телекомпанії;

бере участь у вирішенні питань щодо соціального розвитку Телекомпанії;

розглядає інші питання відповідно до законодавства.

25. Телекомпанія встановлює технічно обгрунтовані норми праці своїх працівників з урахуванням вимог законодавства.

26. Форма та система оплати праці працівників Телекомпанії, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Законів України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), інших нормативно-правових актів.

Телекомпанія має право у межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних коштів установлювати відповідно до законодавства підвищені посадові оклади та інші заохочувальні виплати своїм працівникам.

Майно та фінансово-господарська

діяльність Телекомпанії

27. Майно Телекомпанії становлять основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображена у балансі Телекомпанії.

28. Майно Телекомпанії є державною власністю та закріплено за нею на праві повного господарського відання. Телекомпанія володіє, використовує та розпоряджається цим майном відповідно до законодавства та мети своєї діяльності і завдань, передбачених цим Статутом.

29. Майно Телекомпанії формується за рахунок:

1) коштів Державного бюджету України;

2) державного майна, переданого Телекомпанії засновником;

3) майна (рухомого і нерухомого), матеріальних цінностей та інших об'єктів, придбаних за кошти Телекомпанії або набутих нею в інший спосіб в установленому законодавством порядку;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes