/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92), Детальна інформація

Тема: Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Суми, внесені до бюджету та іншим організаціям у вигляді економічних санкцій, які відповідно до чинного законодавства відносяться за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні підприємства, не включаються до складу витрат від позареалізаційних операцій.

3. Для підприємств, які здійснюють торгівлю купленими товарами і матеріалами, доходами для цілей оподаткування є різниця між купівельною і продажною вартістю товарів і матеріалів. Доходом від аукційного продажу є різниця в цінах між купленими і проданими товарами або різниця між вартістю виробленої продукції за діючими державними чи вільними цінами і вартістю продажу її на аукціоні.

При цьому вільні ціни визначаються за даними підприємства, яке реалізує продукцію.

4. Доходом від посередницької діяльності є сума комісійних винагород (процентів), додаткова виручка від реалізації продукції (товарів, послуг), якщо посередник бере участь у розрахунках при виконанні угод, або доход від робіт (послуг), виконаних за договором підряду тимчасовими творчими колективами чи громадянами для інших підприємств.

5. Для підприємств, які здійснюють товарообмінні операції як шляхом прямого обміну товарів, так і шляхом відпуску товарів за цінами нижче собівартості, об'єктом оподаткування є виручка від їх реалізації, що визначається розрахунково, виходячи з цін реалізації аналогічної продукції, які застосовувалися у період здійснення угоди. При цьому для розрахунку враховується державна або вільна ціна реалізації товарів (послуг) - залежно від того, які ціни використовуються підприємством для реалізації.

6. Доходами від реалізації матеріальних цінностей і майна (включаючи основні фонди) та реалізації брокерських місць є різниця між вартістю придбання і продажною ціною реалізованих цінностей, майна і брокерських місць або різниця між вартістю реалізованих основних фондів та їх вартістю по балансу підприємства за вирахуванням зносу і витрат на розбирання і демонтаж основних засобів.

Стаття 3. Обчислення оподатковуваного доходу

1. Для цілей оподаткування валовий доход підприємства зменшується на суми матеріальних та інших затрат і обов'язкових платежів:

а) на суму належних до сплати у бюджет податку на добавлену вартість, акцизного збору, плати за землю, податку з власників транспортних засобів, а також рентних платежів, що вносяться у встановленому порядку з доходу;

б) на суму відрахувань до державного фонду соціального страхування і пенсійного фонду, фонду зайнятості, фонду обов'язкового медичного страхування, платежів з обов'язкового страхування, а також інших обов'язкових платежів, установлених державою;

в) на суму плати з процентів за короткострокові кредити банків (крім процентів із прострочених і відстрочених позичок і позичок, одержаних на поповнення недостачі власних оборотних коштів);

г) на суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, нарахованих у звітному періоді і включених до собівартості реалізованої продукції. Нарахування амортизаційних відрахувань провадиться відповідно до законодавства.

Підприємства з іноземними інвестиціями, філіали спільних підприємств, створених на території інших держав з участю підприємств України, провадять амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів за нормами і в порядку, встановленими для підприємств України, якщо інше не передбачено міжнародними та міждержавними угодами і законодавством;

д) на суму витрат по нематеріальних активах у вигляді вартості придбаних патентів, авторських прав, ліцензій, "ноу-хау", вартості власного патентування, що виключаються з валового доходу методом часткового віднесення цих витрат до собівартості на період використання активів, але не більше десяти років;

е) на суму витрат на право використання промислових зразків, товарного знаку, авторського права, земельних ділянок та інших природних ресурсів, програмне забезпечення обчислювальної техніки та інших видів платежів, пов'язаних з використанням нематеріальних активів, відповідно до законодавства;

є) на суму орендної плати у частині доходу, яку сплачують до бюджету підприємства, що орендують частину або всі основні фонди у державних підприємств (у тому числі з правом викупу цих фондів); ( Пункт "є" частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2554-12 від 07.07.92 )

ж) на суму витрат на службові відрядження, утримання і обслуговування технічних засобів управління, послуги зв'язку і обчислювальних центрів, рекламу, консультаційні, інформаційні та аудиторські послуги (якщо перевірка бухгалтерського звіту аудитором є обов'язковою за законодавством України), на оплату робіт по сертифікації продукції, представницькі цілі в межах норм, затверджуваних Кабінетом Міністрів України, пожежну і сторожову охорону;

з) на вартість матеріальних затрат, врахованих у калькуляції і віднесених до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

До матеріальних затрат належать затрати на сировину та основні матеріали (за вирахуванням вартості поворотних відходів), покупні вироби і напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо й енергію, знос інструментів, інвентаря та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів, віднесених до собівартості, витрати, пов'язані з використанням природної сировини (відрахування на покриття затрат по геологорозвідувальних і геологопошукових роботах по корисних копалинах, затрат на рекультивацію земель, плата, яка справляється за деревину, що відпускається на пні, плата за воду, що забирається промисловими підприємствами з водогосподарських систем у межах встановлених лімітів), витрати по внесенню до позабюджетних фондів плати за забруднення навколишнього середовища викидами (скидами) забруднюючих речовин і розміщення відходів у межах установлених лімітів, а також затрати на роботи і послуги виробничого характеру, виконані сторонніми підприємствами, організаціями та підприємцями або підрозділами самого підприємства, що мають окремий баланс. Інші види платежів за природні ресурси, включаючи орендну плату і штрафи, здійснюються за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні підприємства.

До вартості матеріальних затрат, що враховуються при обчисленні оподатковуваного доходу, включаються також проценти за оплату матеріальних ресурсів, придбаних у кредит, наданий постачальником, торговельні націнки, витрати на транспортування, тимчасове зберігання продукції, що здійснюються силами сторонніх організацій або платником податку.

2. Оподатковуваний доход підприємства зменшується на суму дивідендів (процентів), одержаних з акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать підприємству, на суму доходу, одержаного від пайової участі у спільних підприємствах, створених на території України.

3. З організацій, які не перебувають на господарському розрахунку і одержують доходи від господарської (комерційної) діяльності (послуг), податок справляється з сум перевищення доходів над видатками, одержуваних від цієї діяльності.

4. У порядку, передбаченому цим розділом, оподатковується доход (перевищення доходів над видатками), одержаний як на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні, так і за межами України.

Стаття 4. Ставки податку

1. Доходи підприємств, за винятком вказаних у пунктах 2-8, 10 цієї статті, обчислені відповідно до статей 2 і 3 цього Закону, оподатковуються за ставкою 22 проценти. ( Пункт 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3898-12 від 01.02.94 )

2. Доходи спільних підприємств, створених на території України з участю іноземних інвесторів у сфері промисловості, сільського господарства, якщо частка іноземного учасника у статутному фонді перевищує 30 процентів, а також підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам, оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 1 цієї статті із зниженням на три одиниці.

Філіали (відділення, представництва підприємств з іноземними інвестиціями), а також створені ними дочірні підприємства оподатковуються за ставкою, передбаченою пунктом 1 цієї статті.

3. Доходи дослідних заводів, частка дослідної продукції яких становить не менше 80 процентів, а також підприємств і організацій агропромислового комплексу по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва оподатковуються у розмірі 50 процентів від ставки податку, предбаченої пунктом 1 статті 4. ( Пункт 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3355-12 від 01.07.93 )

4. Доходи (включаючи доходи від оренди та інших видів використання (від казино, відеосалонів, відеопоказу (незалежно від способу показу), прокату відео- і аудіокасет і запису на них, гральних автоматів з грошовим виграшем, а також доходи від проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих майданчиках, стадіонах, у палацах спорту, інших приміщеннях, кількість місць в яких перевищує дві тисячі, підлягають оподаткуванню за ставкою 70 процентів.

Установлений цим пунктом порядок оподаткування не поширюється на доходи, одержані підприємствами-відеовиробниками, що є власниками відеопродукції, від відеосалонів, відеопоказу, прокату відеокасет і запису на них, а також на доходи від проведення концертно-видовищних заходів фізкультурно-спортивними організаціями в частині доходу, яка відноситься на результати їх діяльності. Доходи, одержані вказаними підприємствами та організаціями, оподатковуються на загальних підставах.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар