/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92), Детальна інформація

Тема: Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 650
Скачати "Реферат на тему Про оподаткування доходів підприємств і організацій (21.02.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  


Ue

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1263]\x1C00ізніше 15 березня року, що настає за звітним, на основі бухгалтерського звіту (балансу).

4. Сплата податку провадиться за квартальними розрахунками у

5-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів (балансів), а за річними розрахунками - у 10-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерського звіту (балансу) за рік.

Платіжні доручення на перерахування до бюджету податку на доходи здаються платниками до установ банку до настання строку платежу.

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податок на доходи у безготівковому порядку в грошовій одиниці, що діє в Україні, або в іноземній валюті, яка купується банками України у встановленому порядку і перераховується в національну грошову одиницю за курсом Національного банку України.

5. Суми податку, над міру внесені до бюджету, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику у п'ятиденний строк з дня одержання його письмової заяви.

6. Платники податку подають податковим органам за місцем свого перебування бухгалтерські звіти та баланси в порядку і строки, встановлені законодавством, і розрахунки суми податку на доходи за формами, затвердженими Головною державною податковою інспекцією України.

Підприємства з іноземними інвестиціями подають річні бухгалтерські звіти і баланси до 15 березня року, що настає за звітним.

Стаття 8. Надання податкового кредиту

1. Право на одержання податкового кредиту надається у таких випадках:

а) якщо сума податку на доходи, обчисленого за звітний період, перевищує 50 процентів суми доходу, що спрямовується до фонду нагромадження, за умови, що підприємство реалізує вироблену продукцію (роботи, послуги) за регульованими цінами у обсязі, що перевищує 70 процентів усього обсягу реалізації продукції (робіт, послуг);

б) при організації виробництва промислових товарів народного споживання, продуктів харчування, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, медикаментів і медичного устаткування, інвалідної техніки культурно-побутового та виробничого призначення, будівельних матеріалів, якщо випуск цієї продукції є непрофільним для підприємства;

в) якщо малі підприємства придбали і експлуатують устаткування, що повністю використовується для науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються силами самого малого підприємства (у тому числі для реалізації цих робіт) та для захисту природного середовища від забруднення, а також верстати і промислові роботи з управлінням на ЕОМ, якщо вони виготовлені вітчизняними виробниками.

2. Податковий кредит надається на основі кредитної угоди, укладеної підприємством з податковим органом за місцем реєстрації підприємства за формою, встановленою для укладення кредитних угод з комерційними банками.

У кредитній угоді обумовлюються порядок надання податкового кредиту, строки початку його погашення (не раніш як через два роки після надання кредиту), період погашення (не менше п'яти років, якщо на інше не погоджується платник), нарахування процентів на суму наданого податкового кредиту в розмірі не менше процента інфляції, визначеного на період кредитної угоди відповідним органом, і такого, що визнається як офіційний індекс інфляції, інші умови, якщо вони не обмежують права кредитонадавача, передбачені законодавством, і не зменшують поточних надходжень податків до державного бюджету.

3. Податковий кредит надається платникові із сум авансових платежів, що нараховуються відповідно до статті 7 цього Закону, і виплачується протягом року.

Сума податкового кредиту не може зменшувати суму авансового платежу більш як на 50 процентів і не може перевищувати 50 процентів річного податку, незалежно від того, в якій послідовності та пропорції використовується податковий кредит платником.

4. У разі порушення підприємством кредитної угоди вся сума податкового кредиту стягується податковим органом за рішенням суду або арбітражного суду.

5. Кабінет Міністрів України має право надавати податковий кредит на інші цілі й на інших умовах, ніж це передбачено пунктами 1 і 3 цієї статті, за рахунок сум податку, що зараховується до державного бюджету, якщо кошти від зменшення податку спрямовуються на фінансування загальнодержавних потреб.

Р о з д і л II

ПОДАТОК НА ДОХОДИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 9. Платники податку

Платниками податку на доходи є:

госпрозрахункові підрозділи Національного банку України, комерційні банки різних видів, інші кредитні комерційні установи, включаючи фінансово-розрахункові центри, спільні банки, створені з участю іноземного капіталу, іноземні банки, філіали банків, включаючи розташовані на території України філіали банків, створених за межами України, які зареєстровані Національним банком України;

страхові організації, незалежно від форм власності, включаючи створені юридичними і фізичними особами інших держав, які зареєстровані в Україні і одержали ліцензію на право проведення окремих видів страхування.

Стаття 10. Об'єкти оподаткування

Об'єктом оподаткування банківських установ є валовий доход, одержаний від кредитної діяльності та розрахункових операцій, операцій з цінними паперами, використання брокерських місць, платежів за послуги, надані клієнтам і населенню, інкасації та іншої діяльності.

У страхових організаціях об'єктом оподаткування є доходи, одержувані у вигляді страхових платежів за угодами страхування і перестрахування, крім платежів по обов'язкових видах державного страхування, надходжень із резерву платежів за довгострокові види страхування, страхового пенсійного фонду, запасного фонду рискових видів страхувань та інших надходжень.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар