Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94), Детальна інформація

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 25.5
Скачувань: 733
депутатів, до якої його обрано, та її органами

Депутат місцевої Ради народних депутатів зобов'язаний брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення Ради та її органів.

Рада народних депутатів та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи Рад.

Рада народних депутатів, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень і доручень Ради.

У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у Раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи Рада за попередніми висновками комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики може прийняти рішення про часткове або повне позбавлення його на певний період щомісячних виплат як депутату, повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

Стаття 8. Зміна статусу або припинення повноважень

депутата у зв'язку із змінами в

адміністративно-територіальному поділі

Статус депутата змінюється відповідно до зміни статусу Ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному поділі відповідної території.

У разі віднесення населених пунктів до категорії міст республіканського або обласного підпорядкування на їх території припиняються повноваження депутатів Ради, якій був підпорядкований цей населений пункт.

У разі проведення виборів до новоутворених Рад на базі існуючих Рад повноваження депутатів цих Рад припиняються.

II. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

Стаття 9. Участь депутата в сесіях Ради

На сесіях Ради депутати місцевої Ради народних депутатів на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання даної Ради.

Депутат зобов'язаний додержувати регламенту Ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це керівника відповідного органу.

Стаття 10. Права депутата у Раді та її органах

Депутат місцевої Ради народних депутатів користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради народних депутатів та її органів, до складу яких він входить.

Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат місцевої Ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної Ради;

2) пропонувати питання для розгляду Радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються Радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним Радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено Радою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що входять до компетенції відповідної Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях Ради та її органів у встановленому Радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes