Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94), Детальна інформація

Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 25.5
Скачувань: 733
Невиконання посадовими особами вимог цього Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що накладається в судовому порядку.

Публічна образа депутата, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що накладається у судовому порядку. ( Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96 )

VI. ПОРЯДОК ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 31. Підстави для відкликання депутата місцевої Ради

народних депутатів

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата можуть бути:

- порушення депутатом положень Конституції ( 888-09 ) і законів України;

- незадовільне виконання депутатом депутатських обов'язків, визначених цим Законом;

- невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;

- використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях;

- систематичне порушення депутатом норм етики і моралі.

Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

Стаття 32. Пропозиції про відкликання депутата

Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої Ради народних депутатів належить суб'єктам, які відповідно до чинного законодавства мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.

Збори (конференції) виборців, колективів, засідання органів об'єднань громадян організуються відповідно до чинного законодавства, статутів (положень) об'єднань громадян.

На зборах (конференції) виборців, колективу, засіданні відповідного органу об'єднання громадян у разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата, затверджується її склад.

Протокол зборів (конференції) з пропозицією про відкликання депутата підписується головою і секретарем цих зборів (конференції), а протокол засідання органу об'єднання громадян - керівником цього органу. Протокол скріплюється печаткою відповідного підприємства, установи, організації, органу об'єднання громадян, а у разі проведення зборів (конференції) виборців за місцем проживання - печаткою органу місцевого самоврядування, на території якого проводились збори (конференція). У триденний строк після проведення зборів (конференції), засідання протокол направляється територіальній виборчій комісії по виборах депутатів відповідної Ради. До протоколу додається список ініціативної групи по збиранню підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.

Стаття 33. Розгляд питання про відкликання депутата

територіальною виборчою комісією

Відповідна територіальна виборча комісія у десятиденний строк з моменту одержання протоколу з пропозицією про відкликання депутата розглядає це питання на своєму засіданні. Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата, Раду народних депутатів, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.

На підставі протоколу з пропозицією про відкликання депутата територіальна комісія приймає рішення про дозвіл на збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата. В разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата територіальна комісія може відмовити в наданні дозволу на збирання підписів виборців. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його прийняття направляються комісією депутату, щодо якого порушено питання про відкликання, Раді народних депутатів, до складу якої його обрано, а також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.

Стаття 34. Збирання підписів на підтримку

пропозиції про відкликання депутата

У разі прийняття територіальною комісією рішення про дозвіл на збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата вона реєструє створену на відповідних зборах (конференції), засіданні органу об'єднання громадян ініціативну групу по збиранню підписів і встановлює строк їх збирання.

Строк збирання підписів встановлюється територіальною комісією з урахуванням кількості виборців у відповідному виборчому окрузі, місцевих особливостей і не може перевищувати: в разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради - п'яти днів, районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради - десяти, обласної, Київської, Севастопольської міської Ради - п'ятнадцяти днів з моменту прийняття комісією рішення про дозвіл на збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.

Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити назву Ради народних депутатів, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до Ради, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.

Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.

У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.

Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну комісію ініціативною групою в строк і в порядку, встановлені комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. В разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, його підписи не враховуються.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes