Ринковий попит та його еластичність, Детальна інформація

Ринковий попит та його еластичність
Тип документу: Курсова
Сторінок: 12
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2203
Припустимо, що пропозиція збільшується, а попит зменьшується. У цьому прикладі поєднуються два ефекти зниження ціни, які дають більше зниження ціни, ніж при дії одного з ефектів. Напрям зміни кількості продукту залежить від відносних параметрів зміни пропозіції і попиту (якщо пропозиція більше попиту, то рівноважна кількість збільшується).

Припустимо тепер, що пропозиція зменшується, а попит зростає. Спостерігаються два ефекти підвищення ціни. Якщо зменшення пропозиції більше, ніж збільшення попиту, рівноважна кількість продукту виявиться меншою, ніж воно було первинне.

Можливі також випадки, коли пропозиція і попит змінюються в одному і тому ж напрямі.

Спочатку припустимо, що і попит і пропозиція збільшуються. Щоб визначити зміну рівноважної ціни, треба порівняти два ефекти: ефект пониження ціни внаслідок збільшення пропозиції і ефект підвищення ціни внаслідок збільшення попиту. Якщо масштаб першого ефекту більше масштабу другого, то ціна знизиться. Рівноважна кількість однозначно збільшиться.

Розглянемо одночасне зменшення пропозиції і попиту. Коли масштаби зменшення пропозиції більше масштабів скорочення попиту, рівноважна ціна зростає. Коли ситуація протилежна, рівноважна ціна знижується. Рівноважна кількість продукту однозначно зменшується.

Можуть виникати особливі випадки, коли зменшення попиту і пропозиції з одного боку, і збільшення попиту і пропозиції з іншого боку, повністю нейтралізують один одну. У обох цих випадках кінцевий вплив на рівноважну ціну виявляється нульовим, попит не змінюється.

Парадокс Гіффена. При зростанні цін на певні товари спостерігалося зростання попиту, замість очікуваного зменшення. Вперше на цю групу товарів звернув увагу англійський економіст Роберт Гіффен (1837-1910). Ці товари отримали назву благ нижчого порядку (див. таблицю №3).

Кількість блага повинна була б скоротитися з Q1 до Q2, але попит зріс з Q1 до Q3.

Зміна величини попиту означає пересування з однієї точки на іншу точку на постійній кривій попиту, тобто перехід від однієї комбінації “ціна кількість продукту" до іншої комбінації. Причиною зміни величини попиту служить зміна величини даного продукту.

(3. Попит на ресурси.

Попит на ресурси є похідним (залежним) від попиту на продукцію, що виготовляється із застосуванням даних ресурсів. Інакше кажучи, останні задовольняють потреби не прямо, а через готову продукцію. Звідси слідує, що зміна попиту на ресурси також є величиною залежною передусім від зміни попиту на готову продукцію. На рушення попиту на ресурси впливає також продуктивність праці: якщо вона росте, їх потрібно більше. Кожна додаткова одиниця ресурсів дає приріст продуктів граничний продукт (в грошовому вираженні граничний прибуток). У той же час додаткові ресурси спричиняють збільшення витрат фірми граничних витрат. Але фірми прагнуть зменшити витрати виробництва. Тому вони будуть збільшувати ресурси доти, поки граничний прибуток від їх приросту не порівняється з граничними витратами на них. Якщо граничний прибуток більше граничних витрат, попит на дані ресурси росте, в протилежній ситуації зменьшується. Нарешті, зміна попиту на дані ресурси залежить від динаміки зміни попиту по інших ресурсах, тобто від зміни ціни на заміняючи ресурси (наприклад, труд замінюється капіталом) і на додаткові (наприклад, ресурси на виготовлення плівки і програмного забезпечення є додатковими по відношенню до тих, що йдуть відповідно на виготовлення камери і ЕВМ).

При введенні у виробництво заміняючих ресурсів фірми отримують ефект двох видів. Перший ефект заміщення, пов'язаний з тим, що заміна одного ресурсу іншим змінює ціну і попит (заміщення труда капіталом веде до падіння попиту на труд і збільшення попиту на капітал). Другий ефект обсягу виробництва; він виражається в збільшенні витрат на капітал, що викликає падіння обсягу виробництва і, відповідно, скорочення попиту на ресурси (на капітал). Ефект заміщення і ефект обсягу виробництва протилежні по спрямованості. Тому на практиці попит на замінюючий ресурс залежить від співвідношення цих двох ефектів: якщо ефект заміщення більше ефекту обсягу виробництва, попит на замінюючий ресурс зростає, і навпаки. Якщо у виробництво вводиться додатковий ресурс, зміна в його ціні впливає на зміну попиту на основний ресурс в протилежному напрямі. Сказане означає, що похідний попит на ресурси зростає, якщо: збільшується попит на продукт, підвищується продуктивність праці у випуску готової продукції, падає або підіймається ціна замінюючих ресурсів, знижується ціна на додаткові ресурси.

Еластичність цього попиту визначають три чинники. Перший еластичність попиту на готову продукцію: чим вона вище, тим більше еластичним буде і попит на ресурс. Коли підвищення ціни на товар викликає значне падіння попиту на нього, потреба в ресурсах зменьшується. У випадку, коли, навпаки, попит на ту, що виготовляється за допомогою даних ресурсів продукцію нееластичний, нееластичний і попит на ресурси. Другий чинник заміщення ресурсів. Еластичність попиту на них висока, якщо у разі підвищення ціни існує можливість їх заміни іншими ресурсами (наприклад, бензину дизельним паливом) або впровадження більш довершеної технології (завдяки якій, наприклад, меншає потреба в бензині). Третій чинник, що визначає еластичність попиту на ресурси, їх частка в загальних витратах. Еластичність попиту залежить від питомої ваги даних ресурсів в загальних витратах виробництва готової продукції. Якщо така питома вага велика, а ціна на ресурси росте, це призводить до падіння попиту на денні ресурси. Чим більше частка останніх в загальних витратах виробництва, тим вище еластичність попиту.

Зміни в попиті на ресурси:

1. Зміна в попиті на продукт

При інших рівних умовах, зміни в попиті на продукт, який приводиться за допомогою певного виду ресурсів, приведе до зміщення в попиті на ресурс в тому ж напрямі.

2. Зміна продуктивності

Зміна в продуктивності використання ресурсів веде до однонаправленої зміни в попиті на ресурси. Продуктивність можна змінювати різними шляхами:

1). Збільшення числа ресурсів, безпосередньо пов'яаних з

даними ресурсами.

2). Технологічні удосконалення.

3). Підвищення якості ресурсу, що розглядається .

4). Зміна цін на інші ресурси (взаємозамінні і

взаємодоповнюючі ресурси).

ІІ. Поняття еластичності ринкового попиту.

Еластичність попиту зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних чинників, пов'язаних із зміною цін; попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його об'єму перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо міра зниження цін вище за приріст попиту.

Згідно із законом попиту, споживачі при зниженні ціни будуть купувати більшу кількість продукції. Однак міра реакції споживачів на зміну ціни може значно варіюватися від продукту до продукту.

Економісти використовують концепцію цінової еластичності для визначення чутливості споживачів до зміни ціни продукції. Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значних змін в кількості продукції, що купується, то такий попит називають відносно еластичним або просто еластичним:

Якщо істотна зміна в ціні веде до невеликої зміни в кількості купівлі, то такий попит відносно нееластичний або просто нееластичний:

Коли процентна зміна ціни і подальша зміна кількості продукції, що купується рівнів по величині, то такий випадок називають одиничною еластичністю:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes