Технічна документація на локальну мережу, Детальна інформація

Технічна документація на локальну мережу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 53.9
Скачувань: 1124
невiдповiднiсть при наборi програми i початкових даних на клавiатурi пристрою вводу.

Порушення вiдповiдностi мiж детально розробленим записом алгоритму в процесi кодування програми вiдносиься до помилок, що трапляються внаслiдок неуважностi програмiста.

Вiдключення уважностi приводить i до всих останнiх помилок, виникаючими в процесi пiдготовки початкових даних і вводу програми в ЕОМ. Помилки, які виникають внаслiдок неуважностi, можуть мати непередбаченi наслiдки.

Враховуючи рiзновиди джерел помилок, при складаннi плану тестування класифiкують помилки на два типи :

- синтаксичнi;

- семантичнi (змiстовi).

Синтаксичні помилки - це помилки в запису конструкцiй мови програмування ( чисел, змiнних, функцiй, виразiв, операторiв, мiток i пiдпрограм ).

Знаходження бiльшостi синтаксичних помилок автоматизо-вано в основних системах програмування.

Семантичні помилки - це помилки, пов'язанi з невiрним змiстом дiй i використанням недопустимих значень величин.

Пошук семантичних помилок набагато менш формалiзова-ний, нiж синтаксичних; частина їх з'являється при виконаннi програми в порушеннях процесу автоматичних обчислень та iндифiкуються або видачею дiагностичних повiдомлень робочої програми, або вiдсутнiстю друку результатiв із-за нескiнченого повторення однієї i тієї ж частини програми, або появою непередбаченої форми чи змiсту друку результатiв.

Вiдладка програми включає в себе слiдуючi етапи:

Порiвняння програми зi схемою алгоритму.

Вiзуальний контроль програми на екрані дисплею або вiзуальне вивчення лiстингу програми та порiвняння його з оригiналом на бланку.

Цi два етапи тестування здатнi знищити велику кiлькість помилок, як синтаксичних, так i семантичних (що дуже важливо, так як дозволяє виключити їх трудомісткий пошук в процесi подальшої вiдладки).

3. Трансляцiя програми на машинну мову. На цьому етапi виявляються синтаксичнi помилки. Компiлятори з мов пргограмування видають дiагностичнi повiдомлення про синтаксичнi помилки в лiстiнгу програми (ЛIСТИНГОМ називаеться вихiдний документ транслятора, який супроводжує вiдтрансльовану програму на машиннiй мовi - об'єктний модуль).

4. Редагування зовнiшнiх зв'язкiв та компановка програми. На етапi редагування зовнiшнiх зв'язкiв програмних модулiв програма-редактор зовнiшнiх зв'язкiв, або компановщик задач, знаходить такi синтаксичнi помилки, як невiдповiднiсть числа параметрiв в опису пiдпрограми i в зверненнi до неї, виклик неiснуючої стандартної програми, рiзнi довжини загального блоку пам'ятi в викликаючому та викликаємому модулi i ряд iнших помилок. Поява помилки в процесi вводу початкових данних або в процесi розрахунку приводить до переривання розрахунку та видачi дiагностичного повiдомлення робочої програми. Поява помилки дає привiд для виконання вiдладочних дiй; вiдсутнiсть же повiдомлень про помилки не означає їх вiдсутностi в програмi. План тестування включає при цьому перевiрку правильностi отриманних результатiв для яких-небудь допустимих значень початкових данних.

5. Виконання програми. Пiсля знищення знайдених транслятором i редактором зовнiшнiх зв'язкiв (компановщиком задач) синтаксичних помилок переходять до слiдуючого етапу - виконанню програми на ЕОМ на машиннiй мовi: програма завантажується в оперативну пам'ять, у вiдповiдностi з вимогами програми вводяться початковi данi i починається розрахунок.

6. Тестування програми. Якщо програма виконується успiшно, бажано завершити її випробування тестуванням при заданних початкових данних, приймаючих граничне для програми значення, а також виходячi за допустимi рамки значення на входi. Контрольнi приклади (тести) - це спецiально пiдiбранi задачi, результати яких вiдомi попередньо можуть бути визначенi без iстотних витрат. Як вже говорилось вище, при вiдладцi програми необхiдно довести правильнiсть роботи програми. Iснує два способи доведення правильностi програми:

Перевiрка працездатностi всих гілок програми. Даний метод примiнюється для логiчно побудованих простих програм.

Метод " чорного ящика ". Цей метод заключається в перевiрцi, як реагує програма на можливi критичнi дiї оператора.

Тому при вiдладкі програми були виконанi слiдуючi дiї, які, у випадку непрацездатностi програми могли привести до неправильного результату: видача повідомлень при збої роботи програми, після яких програма закінчує роботу або повертається на точк , в якій трапився збій і дозволяє виконати необхідні дії для правильної роботи програми.

Також при відладкі були допущені такі помилки і відповідно були одержані такі діагностичні повідомлення :

1.”Error loading file – record number 4(або 5) form1< or one of its members>. Loadind form or the data environment: Index tag is not found.”

Це повідомлення видається у випадку коли не знаходиться індексний файл.

2.”File is in use” – Видається при спробі відкрити вже відкриту таблицю.

3.” Програма виполнила недопустимую операцию и будет закрыта” –Видається при збої програми.

4.“Data type mismatch”- недопустимий тип даних

тощо.

Взагалi помилки були допущенi при написаннi деяких операторiв мови, а також в самому синтаксисi операторiв. Помилки в неправильному використаннi операторiв. Пiсля виправлення цих помилок та компiляцiї, компановки i трансляцiї програма добре запрацювала та видавала вірний результат роботи.

2.4 Результати розрахунків.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes