Технічна документація на локальну мережу, Детальна інформація

Технічна документація на локальну мережу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 53.9
Скачувань: 1124
аналітика дебіта 11003000 аналітика кредіта 01010000

рис. 1.1.4. Форма

1.2. Інфологічна модель.

1.3. Математичне забезпечення ЕОМ.

В систему математичного забезпечення обчислювальної машини повиннi входити слiдуючi групи програм:

1) операцiйна система програм;

2) система засобiв програмування;

3) додаток до програм;

4) система програм пiдтримки математичного забеспечення;

5) система дослiдних програм, призначенних для контроля справностi ЕОМ.

Сучасне програмне забезпечення обчислювальних систем підрозділяється на загальне та спеціальне пограмне забезпечення (ПЗ).

До складу спеціального прогамого забезпечення входять функціоальні програми, які реалізують конкретні алгоритми розв'язку певних прикладних задач або конкретні алгоритми взаємодії з об'єктами уравління.

До складу загального програмного забезпечення входять програмні засоби, які безпосередньо неповязані з розв'язком конкретної фунціональої задачі, але які суттєво впливають на ефективність розробки та фунціонування пикладних задач. Обсяг загального програмного забезпечення в більшості випадках значно перевищує обсяг спеціального програмного забзпечення.

Під загальним програмним забезпеченням розумiють сукупнiсть систем управлiння обчислювальним процесами та системи функцiонального контролю. Загальне програмне забеспечення реалiзує функцiї, пов'язанi з роботою обчислювальної системи, i включає в себе системи програмування, операцiйнi системи, комплекс програм технiчного обслуговування.

Загальне ПЗ можна розділити на два компонента:

- програмне забезпечення обчислювального процесу;

- програмне забезпечення технології розробки та супроводження програмних засобів.

Поділ загального програмого забезпечення на компоненти зображено на рис 3.1.1. Вказані компоненти дозволяють застосо-вувати однотипні комп'ютори для різних задач змінюючи тільки алгоритм та програму розв'язку функціональної задачі.

Спецiальне програмне забезпечення - це набiр програмних засобiв, що використовуються для рiшення конкретного класу задач. Спецiальне програмне забеспечення включає в себе пакети прикладних програм, якi проблемно-орiєнтованi на рiшення досить визначного класу задач.

Загальне програмне забезпегенняПрограма почат-кового запуску Діагностичні тести Мови проекту-вання програм Мови відладки і тестуванняПрограма диспечерізації Програма аналізу збоїв Система транс-ляції програм Транслятори тестів і відла-дочних завданьПрограми обмі-ну з зовнішні-ми пристроями Програми фу-нкціонального контролю Система комп-лексування програм Інтерпритатори команд управ-ління ЕОМПрограми обмі-ну з зовнішніми запоминаючими пристроями Програми функціональ-ного контро-лю Проектування баз даних Інформуюча системаПрограми взає-модії комплек-сованих ЕОМ Програма контролю задачі Система підго-товки докумен-тів і їх розмно-ження Моделі зовнішніх абониментів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes