Технічна документація на локальну мережу, Детальна інформація

Технічна документація на локальну мережу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 53.9
Скачувань: 1124
2.4 Результати розрахунків …………………………………………

2.5 Робота з програмою ………………………………………….….

3. Елементи технічного забезпечення обчислювальної системи

3.1 Призначення та основні технічні характеристики

обчислювальної системи …………………………………………

3.2 Призначення та будова блоків обчислювальної

системи …………………………………………………………….Організація економічної частини

4.1 Розрахунок економічної доцільності використання розробленої програми ...................................................................

5. Охорона праці та правила техніки безпеки

5.1 Охорона оточуючого середовища ………………………………

5.2 Правила техніки безпеки при роботі обчислювальної

системи ……………………………………………………………

Висновки …………………………………………………………….

Література …………………………………………………………...Введення.

В процесі свого розвитку людство рік за роком дійшло до того часу коли вийнайшли комп’ютер. Спочатку це були рахуючі машини, які могли виконувати лише прості арифметичні дії. Згодом можливості комп’ютерів збільшились, але великі можливості вимагали і великих розмірів.

На сучасному етапі є поширеною електронiзацiя народного господарства. Вона передбачає комплекс органiзацiйних, технiчних, методичних i юридичних міроприємств по забезпеченню всiх сфер виробництва та суспiльного життя країни засобами обчислювальої технiки з метою пiдвищення продуктивностi працi, прискорення науково-технiчного прогресу в народному господарствi , а також з метою якiсної перебудови невиробничої сфери.

Електронiзацiя народного господарства передбачає в першу чергу рiшення таких задач, як:

- супер-ЕОМ нового поколiння з швидкодiю бiльше 10 млрд. операцiй в секунду, з використанням принципiв штучного iнтелекту, досконалих засобiв спiлкування людини з машиною;

- масові засоби обчислювальної технiки, персональні ЕОМ з розвитком програмного забезпечення для широкого насичення галузей народного господарства, науководослiдницьких i конструкторських органiзацiй, комп'ютерiзацiї сфери освiти та застосування в побутi;

- єдиної системи передачi цифрової iнформацiї, що забезпечує рiзке пiдвищення пропускної здатностi i надiйностi системи зв'язку та унiфiкацiї застосованих технiчних засобiв;

- швидкiсні волоконно-оптичні засоби зв'язку i телебачення, якi забезпечують передачу повiдомлень та телевiзiйних програм на далекiй вiдстанi;

- широкі гами рiзноманiтних приладiв, датчикiв, контрольно-вимiрювальних засобiв на основi передових досягнень мiкроелектронiки для неруйновного контролю деталей машин i будiвельних конструкцiй, вимiрювання складу i структури речовин та матерiалiв, автоматизацiя контролю навколишнього середовища i прискоренного проведення наукових дослiджень, якi дозволяють пiдвищити ефективнiсть виробництва, надiйнiсть та якiсть продукцiї;

- єдина унiфiкована система виробiв електронної технiки, i в першу чергу нового поколiння більш великих i більш швидких iнтегральних схем високої надiйностi та високої степенi мiнiатюрiзацiї, а також спецiалiзованного технологiчного обладнання для їх виробництва.

Автоматизацiя процесiв управлiння - об'єктивна необхiднiсть нашого часу, визвана тим, що вже в 60-х роках нашого столiття економiка розвинених країн представляла собою настiльки складну систему, що обсяг iнформацiї, необхiдний для управлiння нею, досяг своєрiдного iнформацiйного бар'єру.

Основнi цiлi автоматизацiї управлiння:

-звiльнити людину вiд виконання великого обсягу ручних операцiй;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes