Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0, Детальна інформація

Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 939
function GetDate: TDateTime; stdcall; external 'slave.dll';

Тепер при натисненні на кнопку біля відповідних полів користувач зможе вибрати дату з календаря.

Створимо нову закладку PageControl1, назвемо її “Запити”. Створимо для цієї закладки нову панель інструментів, помістивши на ControlBar1 ToolBar1. Додамо декілька кнопок викликаючи контектне меню на ToolBar1 і вибираючи опцію New Button. Помістимо на закладку DBGrid для перегляду результатів запитів. Помістимо на закладку GroupBox, на якому розташуємо для початку 6 компонент Edit, над якими розмістимо по Label з назвами відповідних полів з таблиці “Товар”. Розташуємо між двома останніми полями ComboBox1. Будемо використовувати відповідні поля для вводу критеріїв для запитів. Перш за все зробимо вікно в якому ми зможемо контролювати правильність створення запиту SQL. Виберемо в меню команду File \xF0DE\xF020New Form, надамо її властивостям наступних значень: Name = SQLText, BorderStyle = bsToolWindow, Position = poDesktopCenter. Помістимо на форму Memo1, змінимо властивість Align = AllClient. Для Query1 з DataModule1 введемо такий текст для обробки події AfterOpen:

var

SQLtxt:TStrings;procedure TDataModule1.Query1AfterOpen(DataSet: TDataSet);

begin

SQLtxt:=DataModule1.Query1.SQL;

end;

a для події кнопки OnClick, якій ми присвоїмо Hint “Показати текст виконаного запиту”, цей напис буде з'являтись при наведенні курсору миші на кнопку (властивість ShowHints для відображення вспливаючих підказок повинна мати значення True, для присвоєння всім елементам цього значення, достатньо присвоїти ShowHints = True батьківському елементу, наприклад Form1):

procedure TForm1.ToolButton10Click(Sender: TObject);

begin

Application.CreateForm(TSQLText, SQLText); // динамічно створюємо форму

SQLText.Memo1.Lines:=SQLtxt; // виводимо текст запиту

SQLText.ShowModal; // показуємо форму

SQLText.Close;

end;

Для DBGrid3 властивості DataSource присвоїмо значення DataModule1.DataSource4, властивості DataSource4 DataSet = Query1. Щоб при завантаженні програми DBGrid не був пустим відобразимо в ньому таблицю «Товар» наступним чином – властивості DatabaseName Query1 надамо значення “_db1” в полі SQL викликавши вікно введемо текст: “select * from Товар;” (без лапок).HHint напишемо настпуне – “Шукати записи по введених критеріях”, створимо для цієї кнопки виконання запиту з використанням інструкції SQL select. Перед цим ComboBox1 надамо таких значень для вибору в властивості «Items»: “=”,”>”,”<”,”..”. Для події OnChange ComboBox1 введемо наступне:

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);

begin

if ComboBox1.ItemIndex=3 then Edit12.Visible:=True // при виборі значення “..” з'являється поле для //вказання інтервалу відбору значень

else Edit12.Visible:=False;

end;

Для обробки події OnClick ToolButton1 введемо наступний текст:

const

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes