Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0, Детальна інформація

Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 939
t1:string='[Код товару]'; // назви полів

t2:string='[Назва товару]';

t3:string='[Опис товару]';

t5:string='[Ціна за одиницю товару]';

t4:string='[Упаковка]';procedure TForm1.ToolButton3Click(Sender: TObject);

var sqlTable,sqlWhere: String;

begin

DataModule1.Query1.SQL.Clear;

sqlTable:='Select * ';

sqlWhere:='where ';

sqlTable:=sqlTable + 'from Товар ';

sqlWhere:=sqlWhere+'('+t1+' like '''+'%'+Edit1.Text+''') and ('+t2+' like '''+Edit2.Text+''') and ('+

t3+' like '''+Edit3.Text+''') and ('+t4+' like '''+Edit4.Text+''') and (';

case ComboBox1.ItemIndex of

0: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' = '+Edit5.Text+');'; // рівне вказаному значенню

1: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' > '+Edit5.Text+');'; // більше

2: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' < '+Edit5.Text+');'; // менше

3: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' between '+Edit5.Text+' and '+Edit12.Text+');'; // в інтервалі

end;

DataModule1.Query1.SQL.Add(sqlTable+sqlWhere);

DataModule1.Query1.Active:=True;

end;

Символ процента використовується в мові SQL драйвера MS ACCESS для вибору всіх значень з предикатом Like (наприклад like’a%’ поверне всі значення що починаються з букви а), тому по замовчуванні для Edit полів таблиці товар задамо значення Text = %, для поля «Ціна за одиницю товару” Text = 0, для Edit12, поля в якому вказуэться верхня межа по замовчуванны введемо Text = 1000. Запустимо програму і перейшовши на закладку “Запити” натиснемо кнопку з підказкою “Шукати записи по введених критеріях”, після чого натиснемо на кнопку для перегляду тексту запиту з підказкою “Показати текст виконаного запиту”, отримаємо наступне:Аналогічно створимо на панелі інструментів кнопки, яким присвоїмо властивість Hint відповідно «Знищити записи, що задовільняють критеріям», «Створити нову таблицю на основі записів, що задовільняють критеріям», «Додати новий запис» і «Ввести запит самому», для яких введемо наступний текст обробки подій OnClick:

procedure TForm1.ToolButton4Click(Sender: TObject); // знищення записів

var sqlTable,sqlWhere: String;

begin

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes