Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0, Детальна інформація

Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 939
end;

procedure TForm1.SpeedButton6Click(Sender: TObject);

var sqlStr: String; sDate: string; fRep:TReplaceFlags;

begin

if Edit9.Text='' then

begin

ShowMessage('Потрібно вибрати дату');

exit;

end;

sDate:=StringReplace(Edit9.Text,'.','/',fRep);

sDate:=StringReplace(sDate,'.','/',fRep);

DataModule1.Query1.SQL.Clear;

sqlStr:='Select Товар.[Назва товару],Товар.[Опис товару],[Партія товару].[Код рахунку],Рахунок.[Дата проплати],Рахунок.[Дата виписки],Рахунок.[Сума оплати] from Товар inner join ([Партія товару] inner join '+

'Рахунок on Рахунок.[Код рахунку]=[Партія товару].[Код рахунку]) on '+

'Товар.[Код товару]=[Партія товару].[Код товару] where Рахунок.[Дата виписки]=#'+sDate+'#';

if ComboBox3.Items[ComboBox3.ItemIndex]<>'' then sqlStr:=sqlStr+' Order By '+ComboBox3.Items[ComboBox3.ItemIndex];

sqlStr:=sqlStr+';';

DataModule1.Query1.SQL.Add(sqlStr);

DataModule1.Query1.Active:=True;

end;

Текст нашого запиту при введеній даті і сортуванні по назві товару буде мати вигляд:

Перейдемо до створення останньої закладки програми – “Звітність”, в якій проілюструємо роботу з QuickReports. Виберемо в меню опцію File \xF0DE\xF020New, в вікні вибору натиснемо на піктограмці “Report”. Збережемо новий модуль, і заберемо його з опцій проекту, як форму що створюється автоматично. На нашу закладку звітність помістимо GroupBox, Сaption якого присвоїмо “Прайс лист товарів”. Помістимо на GroupBox кнопку «Перегляд і друк», події OnClick якої присвоїмо наступне:

procedure TForm1.SpeedButton7Click(Sender: TObject);

begin

Application.CreateForm(TQuickRPrice, QuickRPrice);

QuickRPrice.Preview;

QuickRPrice.Destroy;

end;

Наш QuickReport1 переіменуємо в QuickRPrice, його властивості DataSet надамо значення DataModule1.Table1. Відкривши в властивостях групу “Bands” надамо значення True властивостям HasTitle (назва звіту), HasColumnHeader (загаловки колонок), HasDetail (самі дані, значення полів таблиці). З закладки QReports на Title помістимо QRLabel, з Caption = «Прайс-лист товарів», на ColumnHeader п'ять компонент QRLabel з назвами полів нашої таблиці, а на частину Detail п'ять QRDBText, властивостям яких DataSet надамо значення DataModule1.Table1, а DataField відповідно поля нашої таблиці:

На цьому закінчимо розробку першого звіту. Помістимо на закладку звітність ще один GroupBox, який назвемо відомості про продаж товарів, і організуємо як складний звіт з деталізацією інформації з різних таблиць. Для кнопки «Перегляд і друк» звіту введемо такий текст програми:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes