Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 966
н) довідку про фінансовий стан за рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ;

о) довідку, засвідчену підписами та печаткою реєстратора, про передачу реєстру власників іменних цінних паперів (при випуску акцій ІСІ у документарній формі) або депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при бездокументарній формі);

п) копію свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій ІСІ;

р) звіт про попередній випуск акцій ІСІ (прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента), який містить такі відомості:

загальний обсяг емісії, номінальну вартість, кількість акцій ІСІ;

форма випуску акцій ІСІ;

термін діяльності корпоративного інвестиційного фонду;

дата початку та закінчення розміщення акції ІСІ (у форматі дд/мм/рр) для закритого корпоративного інвестиційного фонду;

розподіл акцій ІСІ між інвесторами (фізичними та юридичними особами) у відсотках до загальної кількості акцій ІСІ, що перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск акцій ІСІ.

Корпоративні інвестиційні фонди подають баланс, звіт про фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами.

2.2. Проспект емісії акцій повинен містити такі відомості:

а) характеристика емітента:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування корпоративного інвестиційного фонду, його вид та тип, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адресу електронної пошти;

дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до РІСІ;

код за РІСІ;

предмет та мета діяльності;

зареєстрований та сплачений розмір початкового статутного фонду;

B*

\

E

u

ue

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x121E>\x1C00 діяльності фонду та дата початку розрахунків з учасниками (для закритого фонду), при цьому дата початку розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох місяців від дати припинення його діяльності;

термін викупу акцій ІСІ (для відкритого та інтервального інвестиційних фондів);

чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);

дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради товариства: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

відомості про участь в асоціаціях тощо;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes