Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 966
д) винагороди компанії з управління активами;

е) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ;

є) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості, номінальної вартості та суми випуску акцій ІСІ);

ж) кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, із зазначенням відсотків за кожною такою особою;

з) перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 відсотків, із зазначенням відсотків за кожною такою особою;

и) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі випуску акцій ІСІ) або депозитарій (при бездокументарній формі) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для депозитарію), терміну їх дії;

і) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента (у разі здійснення таких операцій);

ї) відомості про зберігача із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, терміну її дії;

й) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії;

к) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ - для юридичної особи, прізвища, ім'я та по батькові - для фізичної особи, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера ліцензії на заняття аудиторською діяльністю, дати видачі та терміну її дії;

л) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повної назви, коду за ЄДПРОУ, місцезнаходження, номера телефону, факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, терміну його дії.

м) дані про відповідальних за проспект емісії акцій ІСІ осіб (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, посада; для юридичних осіб - повна назва, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону, факсу).

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у проспекті емісії акцій ІСІ, несуть особи, що його підписали.

Розділ 3. РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ІСІ

3.1. З метою придбання акцій ІСІ інвестор подає заявку на придбання цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або торговцям цінними паперами (згідно з проспектом емісії акцій ІСІ).

Заявки на придбання та викуп акцій ІСІ подаються в терміни, установлені проспектом емісії, та не відкликаються.

3.2. Розміщення та викуп акцій ІСІ здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу акцій ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду.

3.3. Розміщення акцій ІСІ починається з дати, зазначеної в проспекті емісії, але не раніше реєстрації випуску в реєструвальному органі.

Мінімальний термін розміщення акцій ІСІ визначається в проспекті емісії.

Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп акцій ІСІ, здійсненням грошових розрахунків з ним та внесенням змін до реєстру не повинен перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.

3.4. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати акції ІСІ корпоративного інвестиційного фонду, з яким укладено відповідні договори.

3.5. Розміщення акцій ІСІ припиняється у терміни, що визначаються проспектом емісії.

Акції ІСІ корпоративного інвестиційного фонду закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

Розділ 4. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ІСІ

4.1. Якщо після початку розміщення акцій ІСІ сталися суттєві зміни положень, що були зазначені в проспекті емісії акцій ІСІ, то корпоративний інвестиційний фонд повинен унести відповідні зміни до проспекту емісії акцій ІСІ.

Реєстрація змін до проспекту емісії акцій ІСІ після початку їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 30 календарних днів з дати подання відповідних документів.

4.2. Для внесення змін до проспекту емісії акцій ІСІ корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

а) супроводжувальний лист із зазначенням причини внесення змін;

б) заяву згідно з додатком 2 до цього Положення;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes