/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3025
Скачати "Реферат на тему Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
призначення та звільнення голови правління, першого заступника і заступників голови правління, голови та членів ревізійної комісії Банку;

затвердження річних результатів діяльності Банку, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, терміну та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), порядку формування та використання фондів Банку та визначення порядку покриття збитків;

прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій представництв, дочірних підприємств Банку, затвердження положень про них та їх статутів;

вирішення питання про придбання Банком акцій, що випускаються ним;

затвердження договорів (угод, контрактів), укладених у грошовій одиниці України та/або іноземній валюті на суму, еквівалентну 5 млн. доларів США на одного суб'єкта господарювання;

визначення організаційної структури Банку;

прийняття рішення про припинення діяльності Банку, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

визначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) за поданням правління Банку.

33. Спостережна рада Банку здійснює в межах її компетенції, визначеної Статутом, контроль за виконанням правлінням Банку рішень засновника, пов'язаних з діяльністю Банку та забезпечує своєчасне інформування засновника про хід виконання зазначених рішень .

Спостережна рада:

призначає на посаду та звільняє з посади членів правління Банку (крім голови правління, першого заступника та заступників голови правління); визначає організаційну структуру центрального апарату Банку; визначає умови оплати праці посадових осіб Банку, його філій та представництв;

розробляє та затверджує положення про ревізійну комісію Банку;

розглядає питання про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Банку в разі порушення ними законодавства.

Спостережна рада не втручається в оперативну діяльність Банку.

Спостережну раду очолює голова, який має першого заступника та заступника з числа членів ради. Голова спостережної ради може звернутися до засновника з мотивованими пропозиціями щодо звільнення від виконання обов'язків члена спостережної ради.

Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж двічі на рік.

Позачергові засідання скликаються на вимогу голови спостережної ради або за пропозицією не менш як трьох членів спостережної ради, а також на вимогу правління Банку.

Про проведення засідання члени спостережної ради повідомляються персонально не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати засідання.

Спостережна рада утворюється в кількості 11 чоловік.

Членами спостережної ради не можуть бути члени правління та члени ревізійної комісії Банку.

Спостережна рада діє відповідно до законодавства та цього Статуту.

Засідання спостережної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі однакової кількості голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.

Члени спостережної ради згідно із законодавством несуть відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень. У разі виявлення фактів порушення цих вимог правління Банку може звернутися до засновника з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків члена спостережної ради, який допустив ці порушення.

34. Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління у кількості 11 чоловік, яке здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку і несе відповідальність перед засновником за ефективність його роботи.

Членами правління Банку можуть бути тільки працівники Банку.

До складу правління Банку входять голова правління, перший заступник голови, заступники голови за посадою та інші члени правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до цього Статуту.

Перший заступник голови, заступники голови та інші члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади за поданням голови правління.

До компетенції правління Банку належать:

організація виконання рішень засновника щодо діяльності Банку;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар