Особлтвості прийняття на роботу державних службовців України, Детальна інформація

Особлтвості прийняття на роботу державних службовців України
Тип документу: Курсова
Сторінок: 16
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1105
Існують такі категорії службовців, які не підлягають атестації. Це державні службовці патронажної служби, а також ті, що перебувають на займаній посаді менше ніж один рік. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше, ніж через рік після виходу на роботу.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків у порядку, визначеному керівником, який призначає на посади та звільняє з посад зазначених осіб з урахуванням Положення та особливостями кожного державного органу. Так оцінка проводиться безпосередньо керівниками структурних підрозділів, де працюють державні службовці під час підбиття підсумків роботи за рік.

Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків розробляються Головдержслужбою.

Уся робота по атестації складається з трьох етапів:

підготовка проведення атестації;

проведення атестації;

прийняття рішень по результатам атестації.

В підготовчий період проводяться наступні заходи:

складається перелік працівників, які підлягають атестації;

складається графік проведення атестації;

встановлюється кількість та склад атестаційних комісій;

здійснюється підготовка необхідних документів на тих, хто проходить атестацію;

проводиться роз’яснювальна робота про мету та порядок проведення атестації.

Початком підготовки і атестації є видання керівником наказу, у якому встановлюється термін проведення атестацій, посади працівників, які підлягають атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестацій. Для організації та проведення атестації утворюється атестаційна комісія.

Залежно від кількості державних службовців і специфіки державного органу, в якому вони працюють, може утворюватися декілька комісій, кількісний та персональний склад комісії затверджується керівником. Комісія складається з голови, секретаря та членів комісії. Головою комісії, як правило, призначається заступник керівника державного органу. До складу комісії включаються керівники структурних підрозділів, де працюють державні службовці, представники кадрової та юридичної служб. Керівник може залучати до роботи комісії незалежних експертів.

Атестаційна комісія повинна забезпечувати об’єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності державного службовця, який атестується, зокрема щодо виконання покладених на нього службових обов’язків, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій для подальшого використання його досвіду і знань у роботі державного органу.

Термін і графік проведення атестацій затверджується наказом керівника і доводяться до відома державних службовців, які атестуються не пізніше ніж за місяць до проведення атестації. Графік повинен передбачати атестацію керівників після атестації їх підлеглих. Такий порядок забезпечує найбільш повний аналіз діяльності підрозділів в цілому та сприяє всебічній та об’єктивній оцінці роботи їх керівників.

Підготовка документів на того, хто атестується, заключається у частковому заповненні атестаційних листів та складанні характеристик на кожного робітника; в бланки атестаційних листів вносять дані про того, хто атестується.

Службова характеристика, що підписується його безпосереднім керівником, затверджується керівником вищого рівня і подається до комісії не пізніше, ніж за тиждень до проведення атестації.

Службова характеристика на керівника державного органу підписується керівником державного органу вищого рівня.

Службова характеристика повинна містити аналіз виконання державним службовцем посадових обов’язків; відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, інформацію про підготовку, підвищення кваліфікації, тощо.

Державний службовець ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім керівником. У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, державний службовець може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

Роз’яснювальна робота про мету та порядок проведення атестації здійснюється у підрозділах їх керівниками та членами атестаційної комісії. Суть роботи заключається у роз’ясненні мети атестації, її процедури, вимог, яким повинні відповідати працівники, що займають ті чи інші посади.

Засідання атестаційної комісії проводяться у дні та години, що вказані у графіках проведення атестації. Комісія розглядає документи, представлені на того, хто атестується, і вислуховує його повідомлення про зміст та результати виконаних робіт, організацію праці, недоліки у роботі та можливості їх усунення, участь у суспільній праці, підвищення кваліфікації. Після цього члени комісії ставлять питання тому, хто атестується, стосовно його діяльності або вимог, що до нього висуваються. На засіданні комісії обов’язкова присутність керівника особи, яка атестується.

При оцінюванні роботи особи, що атестується, вираховується повнота, якість та своєчасність виконання посадових обов’язків, особистий внесок у виконання планів роботи, дотримання трудової дисципліни, підвищення кваліфікації, виконання обов’язків, участь у суспільній роботі, особисті якості, що впливають на успішність виконання обов’язків на займаній посаді.

На підставі всебічного аналізу виконання основних обов’язків, складності виконуваної роботи та її результативності, комісія приймає одне з таких рішень:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму і набуття навичок роботи на комп’ютері;

не відповідає займаній посаді.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes